Peygamberimiz

Peygamber Efendimizin Sünnetleri Nelerdir? Peygamberimizin Günlük Sünnetleri

Peygamberimizin (s.a.v) emaneti ve İslam’ın iki temel ana kaynağı mevcuttur. Bunlar yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber Efendimiz’in Sünnetleri’dir. Sünnet, Hz. Peygamber’in söz, fiil (davranış) ve onayının genel adıdır.

Yazımızda siz değerli okurlarımız için bir araya getirdiklarımız:

Peygamberimizin Sünnetleri (İlgili yazılar)Peygamberimizin Hadisleri ve Sünnetler (İlgili yazılar)Sünnetin İslam’daki Yeri ve Önemi (İlgili yazılar)Sünnet İle İlgili Diğer YazılarMüslümanlar yani ümmet için en temel sorumluluk, sünnetin gerek fert gerekse toplum yaşamından hiçbir gerekçe ile dışlanmamasıdır. Çünkü ümmet ile sünnet, birbirinin yokluğunu kaldıramayacak iki “Peygamber mirası”dır. Her ikisinin temelinde ve merkezinde Kur’an-ı Kerîm bulunmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmaktadır:

“Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da kaçının!” [Haşr sûresi (59), 7]

“Kim Peygamber’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur” (Nisâ sûresi (4), 80].

“Peygamber’in emrine muhâlefet edenler, fitneye veya can yakıcı bir azaba uğramaktan çekinsinler” [Nûr sûresi (24), 63]

“Allah’a ve Resûlü’ne inanıyorsanız, anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah’a ve Resûlü’ne arz ediniz!” [Nisâ sûresi (4), 59].

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

Ümmet sosyal bir yapı olduğuna göre, onu Yüce Yaratıcının iradesi istikâmetinde şekillendiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in kelimeleri, fiilleri/davranışları ve onayları/takrirleri yani sünnetidir.

Sa’d İbni Hişâm’dan rivâyet edildiğine göre şöyle dedi:

Ben Âişe radıyallahu anhâ‘ya;

“Bana Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem‘in ahlâkını (yaşayışını) anlatır mısın?” dedim.

Âişe ;

“Peygamberin ahlâkı (yaşayışı), Kur‘ân’dan ibâretti” cevabını verdi.

( Ahmed b. Hanbel, Müsned V, 163. Aynı mânadaki diğer rivâyetler için bk. Müslim, Müsâfirin 39; Ebû Davud, Tatavvu’ 26; Nesâî, Kıyâmu’l-leyl 2; Dârimî, Salat 165; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 54, 91, 188, 216)

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Günlük Hayattaki Sünnetleri

Peygamber Efendimizin 104 Maddede Günlük Hayatta Yaptığı SünnetlerGünlük Hayatta Unuttuğumuz 5 SünnetYemekten Sonra Bereketi Artıran SünnetPeygamberimizin Ahlakı İle İlgili HadislerGuslün Unutulmaması Gereken SünnetiPeygamber Efendimiz’in Kıldığı Sünnet NamazlarHasta Ziyareti ile İlgili HadislerGusül Nedir? Sünnete Uygun Gusül Abdesti Nasıl Alınır?Cuma Günü Yapılması Gereken SünnetlerCuma Günü Yapılması Gereken 10 SünnetPeygamber Efendimiz’in Sohbet SünnetiHediyeleşmek Peygamberimizin Sünneti ve TavsiyesidirKomşuların Unuttuğu SünnetHer Ay Üç Gün Oruç Tutmak SünnetSünnet-i Seniyye’ye Uymanın MükâfatıYatmadan Önce Yapacağımız Sünnetler Nelerdir?İslâmi Sünnet ve Düğün Nasıl Olmalı?Peygamberimizin Hiç Terk Etmediği Sünnetİslam’da Tuvalet AdabıPeygamberimizin Konuşma ve Gülme AdabıZiyaret Adabıİslam’da Yemek Adabı ve Yemek DualarıPeygamberimizin Selâmlaşma ÂdâbıPeygamber Efendimiz’in Oturma AdabıPeygamber Efendimiz’in Yatma ve Uyuma ÂdabıPeygamber Efendimiz’in Yolculukları ve Yolculuk ÂdabıPeygamber Efendimiz’in Esneme ve Hapşırma AdabıPeygamber Efendimiz’in Konuşma Adabı Nasıldı?Peygamberimizin Kapı Çalma ve İzin İsteme ÂdâbıPeygamberimizin Temizlik AdabıPeygamberimizin Giyim Kuşam AdabıKabir Ziyareti ve AdabıBayramda Yapılması Gereken Sünnetler

Ayrıca Bakınız.  Huneyn Savaşı

PEYGAMBERİMİZİN HADİSLERİ VE SÜNNETLER

Ashâb–ı kirâm, İslâm dinini, Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’in kişiyi ve onun sözlü yahut fiilî tebliğ ve tâlimâtı demek olan sünnetinden yaşanan bir bütün olarak tanıdı.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslâm dini, Kitap ve Sünnet’in ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde anlaşıldı ve yaşanmaya çalışıldı.

Terim olarak  sünnet, söz, fiil ve takrirleri ile Hz. Peygamber’in İslâm’ı yaşayarak yorumlaması demektir. Bu anlamda sünnet, hadisten daha kapsamlıdır.  Nitekim “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın kitabı ve Resûlü’nün sünneti..”(Mâlik, Muvatta’, Kader 3) hadisinde bu anlam açıkca görülmektedir. Hz. Peygamber’e nisbet edilen her şeyin yazılı metni mânasında hadis, günümüzde sünnet  yerine de kullanılmaktadır. Artık bugün hadis deyince sünnet, sünnet deyince hadisanlaşılmaktadır. Sünnetin çoğulu sünen olduğu gibi Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerine ait  hadisleri içeren kitaplardan bir kısmının adı da Sünen’dir.

RİYAZÜS SALİHİN’DE SAHİH OLARAK NAKLEDİLEN HADİSLER VE PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETLERİ(Tüm hadisler için tıklayınız.)Yukarda dile getirdiğimiz hadisler ana kategorisi altındaki örnek birkaç yazı.

Hayır Yollarının Sayısızlığı İle İlgili Ayet ve HadislerAllah’ın Yasakladığı İş ve Davranışlar ile İlgili Ayet ve HadislerYalan Söylemek ile İlgili Ayet ve HadislerMüslümanların Dokunulmaz Hakları İle İlgili Ayet ve HadislerAç İnsanları Doyurmak ile İlgili Ayet ve HadislerGösteriş (Riyâ) ile İlgili Ayet ve HadislerTakva İle İlgili Ayet ve HadislerKomşuluk Hakkı İle İlgili Ayet ve HadislerBid’atlardan Sakınmak, Kaçınmak İle İlgili Ayet ve HadislerSözünde Durmak İle İlgili Ayet ve HadislerMisafire İkram Etmek İle İlgili Ayet ve Hadisler

SÜNNETİN İSLAM’DAKİ YERİ VE ÖNEMİ

“O, hevâsından / kendi arzusuna göre konuşmaz. O (açıkladıkleri) vahyedilenden başkası değildir.” (en-Necm, 3-4)

Ayrıca Bakınız.  Hz. Ali'nin (r.a.) Sözleri

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in 23 senelik nebevî yaşamı, Kur’ân’ın bir tefsiri mâhiyetindedir. Biz namazı, orucu, bütün ibadetleri, muâmelâtı, hak-hukuku, O’nun Sünnet’inden öğreniyoruz. O’nsuz nasıl din yaşanabilir?!.

Kur’ân’ın hayata nasıl tatbik edileceği, Sünnet’e bakılmadan bilinemez. Meselâ Kur’ân-ı Kerîm’de, ölü eti yemek yasaktır, haramdır. Lakin yakayı ele verdiktan sonra kendi kendine ölen balığı yiyoruz. Balığın istisnâ olduğunu, Sünnet-i Seniyye’den öğreniyoruz.

Kur’ân ve Sünnet, birbirinden ayrılmaz iki esastır. Kur’ân, Efendimiz’in hâl ve davranışlarıyla tefsir edilmiştir. Dolayısıyla bizler de, bilhassa günümüzde, güyâ sûret-i haktan görünerek “Kur’ân bize yeter!” diyen, böylece Kur’ân’ın canlı bir tefsîri demek olan Sünnet-i Seniyye’yi gözden düşürmeye çalışan gürûha karşı son derece uyanık olmalıyız.

Tâbiîn neslinin fıkıh ve hadis âlimlerinden Eyyûb es-Sahtiyânî buyuruyor ki:

“Bir insana Sünnet’ten bahsedildiğinde o; «Bırak bunları, sen bize Kur’ân’dan haber ver!» derse, bil ki o kişi kendisi sapıtmış olduğu gibi insanları da saptırmaktadır.”

(Hâkim, Maʻrifetü Ulûmi’l-Hadîs, s. 65; Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye, s. 16.)

Kur’ân Bize Yeter mi?Peygambere ve Sünnete Olan İhtiyaçHadis ve Sünnetin Önemi Nedir?Hadis ve Sünnetin Dinimizdeki ÖnemiHadis ve Hadis İlminin ÖnemiSünneti Korumak İle İlgili Ayetlerİslam’da Sünnetin Önemi ve FaziletiHadis Okumanın FaydalarıSünnetin Korunmasıyla İlgili Ayet ve HadislerSünnetin Terki İslam’ın ÇökmesidirSünnet Dinin TemelidirSünnetsiz İslam Olmaz!Sünneti Kabul Etmeyenlere CevapSünneti Terk Etmek Dinin Yok Olmasının Başlangıcıdır!

Sünnet Nasıl Korunmuştur?

SÜNNET İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR

Sünnet-i Seniyye Ne Demek?Gayr-i Müekked (Mendup) SünnetlerMüekked Sünnetler Nelerdir?Sünnetin Kurtarıcılığı Nedir?Sünnetin Kısımları Nelerdir?Bir Kimsenin Ehl-i Sünnet Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?Tasavvuf ve Hadis / Sünnet İlişkisiSünneti Terk Etmenin Hükmü Nedir?Kaza Namazı Borcu Olan Kimse Sünnet Namazları Kılabilir mi?Sünnetin Kaynağı Vahiy midir?Peygamberimizin Sünnetini Öğrenmek Neden Önemlidir?Sünnetin Evrenselliği Nedir?Cuma Hutbesinin Sünnetleri Nelerdir?Sünnetten Yüz Çevirenlerin Düştükleri DurumHz. Mevlânâ’nın Kur’ân ve Sünnet’e BağlılığıHaccın SünnetleriNamazın Farzları, Vacipleri ve Sünnetleri

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

KUR’ÂN VE SÜNNET EKSENİNDE BİR EGİTİM NASIL OLMALIDIR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın