Peygamberimiz

Hz. Ömer’in (r.a.) Sözleri

Hz. Ömer’in (r.a.) Sözleri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Sahabiler ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Sahabiler başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Sahabiler ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Adaleti ve cesareti ile tanınan İslam halifesi, Hz. Ömer’in (r.a.) hikmetli kelimeleri.

Adaleti, cesareti ve devlet idaresindeki üstün başarısıyla tanınan Hz. Ömer’in (r.a.) Müslümanlara yol gösterecek kelimeleri.

HZ. ÖMER’DEN (R.A.) HİKMETLİ SÖZLER

Hz. Ömer (r.a.), halifeliği esnasında şöyle demiştir:

“Fırat’ın kenarında bir kuzu zâyî olsa, bundan dolayı Allâh’ın beni hesaba çekmesinden korkarım.”(İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 153.)

***

Hz. Ömer (r.a.) uğradığı suikast sebebiyle ağır yaralı olarak kurtulduğında kendisine:

“–Yerinize birini tâyin etseniz!” denilmişti. O ise, hak ve adâlette kılı kırk yaran titizliğine rağmen şöyle yanıt verdi:

“–Sizin mes’ûliyetinizi sağken üstüne aldığım gibi (o mes’ûliyeti) vefat ettikten sonra da mı taşıyayım? Ben yaptığım halîfelikten bir mükâfat beklemiyorum. Bu vazîfedeki sevaplarımla vebâlimin birbirini dengelemesini ne kadar isterim! Ne lehime ne de aleyhime! Yeter ki (ilâhî mahkemede) muâheze edilmeyeyim!”(Müslim, İmâret, 11.)

***

Hz. Ömer (r.a.), Peygamber (s.a.v.) Efendimizin mübârek vücûdunda, yattığı hasırın izlerini görmüş ve içli içli gözyaşları dökmüştü. Fahr-i Kâinât Efendimiz ona niçin ağladığını sorunca da:

“–Yâ Resûlallah! Kisrâ ile Kayser’in ne biçimde yaşadığı mâlûm! Hâlbuki sen, Allâh’ın Resûlü’sün!” karşılığını vermişti. Efendimiz (a.s.) da:

Dünyanın onların, âhiretin de bizim olmasını arzu etmez misin, yâ Ömer?”buyurmuştu. (Müslim, Talâk, 31)

***

Halîfe Hz. Ömer (r.a.), bâzen borçlanıyor, sıkıntı içinde hayâtını idâme ettiriyordu. Hazîneden fakat kifâyet miktarı bir tahsisat almayı kabul etmişti ve bununla da zor geçiniyordu. Onun bu mütevâzı hâli sebebiyle, kendisini tanımayan kimseler, onun, müslümanların halîfesi olduğunun farkına varamazlardı.

Ashâbın ileri gelenleri, halîfenin bu hâline dayanamadılar. Maaşını yükseltmek istediler. Lakin bunu kendisine söylemekten çekindikleri için, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin zevcesi ve bunun yanı sıra Hz. Ömer’in kızı olan Hafsa vâlidemize başvurdular. Babasına bu teklifi arz etmesini istediler. Hz. Hafsa, ashâbın bu teklifini babasına açtı. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin gün boyu açlıktan kıvranıp karnını doyuracak bir tek hurma bile bulamadığı günlerine şâhid olmuş bulunan Hz. Ömer’in (r.a.), kızı Hafsa’ya (r.a.):

“–Kızım! Resûlullâh’ın yeme-içme ve giyimde hâli nasıldı?” diye sordu.

“–Kifâyet miktarı (fakat yetecek derecede) idi.” cevâbını alınca da kelimelerine şöyle devâm etti:

“–İki dost (Hazret-i Peygamber’le Ebû Bekir) ve ben, aynı yolda giden üç yolcuya benzeriz. Birincimiz (Hazret-i Peygamber) makâmına vardı. Diğeri (Ebû Bekir) aynı yoldan giderek birinciye kavuştu. Üçüncü olarak ben de dostlarıma ulaşmak isterim. Eğer fazla yükle gidersem, onlara yetişemem! Yoksa sen, bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin?”dedi. (Şehbenderzâde Ahmed Hilmi, Târih-i İslâm, c. I, s. 367.)

Ayrıca Bakınız.  Hz. Ebubekir'in (r.a.) Sözleri

Hz. Ömer’in (r.a.) tek gâyesi, Allâh’ın rızâsı idi. Bu hedefe öyle büyük bir azimle yönelmişti ki, ona ulaşma yolundaki bütün iptilâ ve musîbetler nazarında bir hiç hâline gelmişti. Bu uğurda her türlü çile ve ıztırabı büyük bir sabır, rızâ ve teslîmiyetle karşılıyordu. Allah Rasûlü bir çok defa kendisini cennetle müjdelemesine rağmen, bütün yaşamını sıkı bir riyâzat hâlinde yaşıyordu.

***

Hz. Ömer’in (r.a.) firâset ve incelik dolu şu ifâdeleri, ne muhteşem bir nasihattir:

“Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emânet edildiğinde emânete riâyet ediyor mu, dünya ile meşgul olurken helâl-haram gözetiyor mu, ona bakınız.” (Beyhakî, Sünenü’l-Kübrâ, VI, 288; Şuab, IV, 230, 326)

***

Çalışıp gayret etmeden işi tembelliğe vuran, sonra da; “Biz tevekkül ehliyiz.” diyen kimselere Hz. Ömer (r.a.):

“Siz Allâh’a değil, başkalarının malına güvenen kimselersiniz. Hakîkî mütevekkil; toprağa tohumu attıktan sonra Allâh’a îtimâd edendir!”diyerek ihtarda bulunmuştur. (İbn-i Receb, Câmiu’l-Ulûm, I, 441)

***

Bir gün, bir kimse Hz. Ömer (r.a.) yanında başka birinden övgüyle bahsediyordu. Hz. Ömer (r.a.):

“–Onunla hiç yolculuk, komşuluk yahut ticâret yaptın mı?” şeklinde suâller sordu. Adam her seferinde “hayır” cevâbını verince Hz. Ömer (r.a.):

“–Allâh’a yemin ederim ki sen onu tanımıyorsun.” buyurdu. (Gazâlî, İhyâ, III, 312)

***

Hz. Ömer (r.a.) şöyle buyurmuştur:

“Görmediğim sürece sizin bana en tatlıniz, ismi en güzel olanınızdır. Gördüğümde bana en tatlıniz, ahlâkı en güzel olanınızdır. İmtihan ettiğimde sizin bana en tatlı olanınız ise, en doğru sözlünüzdür.” (İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 219)

***

 “Günah işlemekten vazgeçmek, tevbe ile uğraşmaktan daha basittir.”

***

“En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 130)

“Çok konuşan, çok yanılır. Çok yanılanın, hayâ duygusu azalır. Hayâ duygusu azalanın, günah ve harama düşme endişesiyle şüphelilerden sakınma titizliği kaybolur. Şüphelilerden sakınma titizliği kaybolanın, kalbi ölür.”

***

“Gaybı bilme iddiâsı gibi olmasaydı, beş kimsenin cennet ehli olduklarına şâhitlik ederdim:

1) Çok çocuk sahibi (olup şükür ve sabır hâlinde) olan yoksul.

2) Kocası kendisinden râzı olan (sâliha) kadın.

3) Mehr-i müsemmâsını (yâni nikâh esnâsında iki tarafın da rızâsıyla tâyin edilen mehrini) kocasına tasadduk eden kadın.

4) Baba ve anası kendisinden râzı olan kişi.

5) Günahından (nefret ederek samîmiyetle) tevbe eden kimse…”

***

“Bütün dostları gezdim, gördüm; dili muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim. Bütün elbiseleri gördüm; iffet ve sakınmaktan daha iyi elbise görmedim. Bütün malları gördüm; kanaatten daha iyi mal görmedim. Bütün iyilikleri gördüm; nasihatten daha iyisini görmedim. Bütün yemekleri görüp tattım; sabırdan lezzetlisini görmedim.”

***

“İnsanlarla güzel dostluk kurmak, aklın yarısıdır. Yerinde sual sormak, ilmin yarısı; iyi tedbir almak da yaşamanın yarısıdır.”

***

“Âhiret yanında dünya nedir ki! Lakin tavşanın bir defa sıçraması misâli bir şeydir.” (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 152)

Ayrıca Bakınız.  Miraç Kandili Sohbeti

***

“Fazla lâkırdıyı terk eden kimseye hikmet bahşedilir. Fazla (tecessüsle) bakmayı terk edenin kalbine tevâzû bahşedilir. Fazla yemeyi terk edene ibâdet lezzeti bahşedilir. Fazla gülmeyi terk edene heybet bahşedilir. Mizahı terk edene izzet bahşedilir. Dünya sevgisini terk edene, âhiret muhabbeti bahşedilir. Başkasının ayıbı ile meşgul olmayı terk edene, nefsinin ayıplarını ıslah etme hâli bahşedilir. (Müteâl, yâni idrak ötesi olan) Allâh’ın keyfiyetinde araştırma ve tecessüsü terk edene, nifaktan kurtuluş bahşedilir.”

***

“On şey, on şeysiz düzelmez: Akıl, iffetsiz; fazîlet, ilimsiz; kurtuluş, korkusuz; sultan, adâletsiz; asâlet ve şeref, edepsiz; ferah, emniyetsiz; zenginlik, sehâvetsiz; yoksullik, kanaatsiz; yücelik, tevâzûsuz; cihâd, tevfiksiz iyileşip düzelmez.”

***

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, kusurları bağışlamayan bağışlanmaz, affetmeyen kişi affolunmaz, günahlardan korunmaya çalışmayan kimse de korunup takvâya erdirilmez.” (Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, s. 415, no: 371)

***

“Duâ, semâ ile arz içinde durur. Rasûlullâh’a salevât getirilmedikçe, Allâh’a yükselmez.” (Tirmizî, Vitr, 21)

***

“Bizim çarşımızda dîni(n ticâret kâidelerini) bilen kimseler satıcılık yapsın.” (Tirmizî, Vitr, 21/487)

***

“Yüze karşı övmek, boğazlamak gibidir.” (İbn-i Kuteybe, el-Mesâil, s. 145)

***

Hz. Ömer (r.a.), vâlilerine şöyle yazmıştır:

“Benim katımda en mühim işiniz namazdır. Kim onu koruyup zamanlarıne dikkat ederse, dînini korumuş olur; kim de onu yerine getirmeyip yitirirse, dînini de kısa bir sürede yitirir.” (Muvatta’, Vukûtu’s-Salât, 6)

***

Kadı Şurayh, Hz. Ömer (r.a.) mektup yazarak nasıl hükmedeceğini sordu. Hz. Ömer (r.a.) cevâben şöyle yazdı:

“Allâh’ın kitabında olanlarla hükmet. Eğer onda bulamazsan Allah Resûlü’nün sünnetiyle hükmet. Allâh’ın kitabı ve Resûlü’nün sünnetinde de bulamazsan sâlihlerin verdiği hükümlerle hüküm ver. Sâlihlerin verdiği hükümler içinde da yoksa istersen devam et hükmünü ver, istersen geri dur. Geri durup hüküm vermemenin senin için daha hayırlı olduğu kanaatindeyim. Ve’s-selâm.” (Nesâî, Kudât, 11/3)

Ayrıca Bakınız.  Hz. Osman'ın (r.a.) Sözleri

***

“Zenginlik de yoksullik de aynı biçimde birer binektir. Hangisine bineceğime aldırmıyorum.”

***

“En akıllı kimse, bireylerin hareketlerini en iyi takdîr edendir.”

***

“Bir kimsenin sorduğu sorudan onun akıl düzeysini anlarım.”

***

“Bugünün işini yarına bırakma!”

***

“İş bir kere geri kalırsa artık hiçbir zaman ilerleyemez.”

***

“Şerri bilmeyen, onun tuzağına düşer.”

***

“Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. (Nefsin esâretine düşmeyesin.)”

***

“İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.”

***

“İnsanları düzeltebilmeniz için önce kendinizi ıslah etmeniz gerekir.”

***

“İnsanların en câhili (ve ahmağı), kendi âhiretini başkasının dünyası için satandır.”

***

“Bir iyiliğin şerefi, geciktirilmeden hemen yapılmasındadır.”

***

“Kötü bir işin en gizli şâhidi vicdânımızdır.”

***

“Sırrını gizleyen, kendine hâkim olur.”

***

“Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol.”

***

Hz. Ömer (r.a.) dâimâ şöyle dua ederdi:

“Ey Allâh’ım! Beni ansızın yakalamandan, gaflet içinde bırakmandan ve gâfillerden kılmandan Sana sığınıyorum.”diye duâ ederdi. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 82.)

***

Hz. Ömer (r.a.) Akşamları elindeki kamçısıyla ayaklarına vurur ve; “Bugün (Allah için) ne yaptın ey Ömer?” diye kendisini hesâba çekerdi. (İhyâ, c. IV, s. 728.)

***

“Hesâba çekilmeden evvel kendinizi hesâba çekiniz. En büyük arz (Allah Teâlâ’nın huzûruna çıkarılıp O’na arz edileceğiniz gün) için (sâlih ve güzel amellerle) hazırlanınız. Şüphesiz dünya çapındayken nefsini hesâba çeken kimse için kıyâmet günündeki hesap hafif olacaktır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 25/2459.)

***

“Cehennemi çok zikredip hatırlayın. Zira onun harareti pek şiddetli, derinliği çok fazla ve kamçıları da demirdendir.” (Tirmizî, Cehennem 2/2575.)

***

“İdâreci olmadan önce dînî ilimleri öğreniniz!” (Buhârî, İlim, 15; İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-safve, II, 236.)

***

“Seni ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olma! Düşmanından uzak dur! Dostundan da bâzı şeylerini gizle, fakat emîn olursa o başka. Bir toplumda emîn bir kimseye hiçbir şey denk olamaz. Günahkâr ve kötü kimseyle birlikte bulunma, çünkü o sana günahlarını öğretir. Ona sırrını da açma! İşlerin hususunda, Allah’tan korkan kimselerle istişare et!” (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 147.)

Kaynak: https://www.osmannuritopbas.com/hazret-i-omer-radiyallahu-anh-634-644.html

HZ. ÖMER’İN (RA) HİKMETLİ SÖZLERİ

Hz. Ömer'in (ra) Hikmetli Sözleri

HZ. ÖMER (R.A.) KİMDİR?

Hz. Ömer'in (ra) Hikmetli Sözleri

HZ. ÖMER (R.A.) NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

Hz. Ömer'in (ra) Hikmetli Sözleri

HZ. ÖMER’İN (R.A.) EŞSİZ FAZİLETLERİ

Hz. Ömer'in (ra) Hikmetli Sözleri

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın