İman

Yeryüzünde Kurulan İlk Aile Yuvası

Yeryüzünde Kurulan İlk Aile Yuvası

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Peygamberlere İman ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Peygamberlere İman başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Peygamberlere İman ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Dünya yaşamında ilk aile yuvasını kuran Hz. Âdem ile Havva’nın (a.s.) evliliklerinden çocuklar, torunlar ve günümüze gelen insan nesilleri türemiştir.

Hz. Âdem ve Havva’nın (a.s.) indirildiği yerle alakalı olarak âyet ve hadislerde açık bilgi bulunmamakla birlikte, bazı İslâm tarihçileri Âdem’in Hindistan’da Seylan (Serendib) adasına, Hz. Havva’nın (a.s.) ise Cidde’ye indirildiğini belirtmişlerdir. Daha sonra onlar Arafat ve Müzdelife’de buluşmuşlardır.[1]

DÜNYADA KURULAN İLK AİLE

Dünya yaşamında ilk aile yuvasını kuran Hz. Âdem ile Havva’nın (a.s.) evliliklerinden çocuklar, torunlar ve günümüze gelen insan nesilleri türemiştir. İbn Cerir et-Taberî (ö.310/922), Hz. Havva’nın ikiz ve biri erkek diğeri kız olmak üzere yirmi batında kırk çocuk doğurduğunu nakletmiştir.[2]

HZ. HAVVA’NIN (R.A.) İLK HAMİLELİĞİ

Hz. Havva’nın (a.s.) ilk hamileliği Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle belirtilir:

Âdem eşi ile birleşince, eşi hafif bir yük yüklendi, (yani hamile kaldı.) Onu bir süre taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, Rableri Allâh’a; eğer bize kusursuz bir çocuk verirsen şükredenlerden bulunacağız, diye dua ettiler. Lakin Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk (ve nesli) hususunda (sonradan insanlar) Allâh’a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir.”[3]

Âdem ile Havva (a.s.) halen doğum yolu ile üremenin nasıl bir şey olduğunu bilmedikleri için, dünyaya gelecek yavrunun bir hayvan sûretinde, veya başka biçimde bir varlık olabileceğinden korktular. Bundan dolayı yavrunun insan şeklinde ve kusursuz doğması için Allâh’a dua ettiler.

Ayrıca Bakınız.  Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

HZ. ADEM VE HAVVA’NIN (A.S.) İLK ÇOCUKLARI

İlk doğan çocuklarına “Abdullah (Allâh’ın kulu)”, “Ubeydullah (Allâh’ın kulcuğu)” gibi güzel adlar koymuşlardı. Bu çocukların ölümü üzerine, şeytan yine Havva (r. anhâ)’nın etrafında dolaşmaya başlamıştı. O’na vesvese vererek; eğer çocuğun adını “Abdulhâris (çiftçinin kulu)” olarak koyarsan, çocuk yaşar, dedi. Çiftçiden kastedilen çocukların babası olan Âdem (a.s.)’dir. İşte yukarıdaki âyette; kulluğun Allah’tan başkasına nisbet edilerek, Ondan başkasına yöneldiklerine işaret edilmiştir. Hasan el-Basrî ise bu âyette ardındanki zamanlarda Allâh’a şirke yönelen Yahudi ve Hristiyanların kastedildiğini söylemiştir.[4]

Rivâyete göre Hz. Âdem’e (a.s.) dünyaya gelecek olan bütün soyu topluca gösterilmiş, Âdem (a.s.) Hz. Dâvud’un ömrünün altmış yıl olduğunu görünce, kendi bin yıllık ömründen kırk senesinin O’na verilmesini Cenâb-ı Hak’tan istemiştir. Lakin eceli geldiğinde bu va’dinden dönmek isteyince Allahü Teâlâ onun ömürünü 1000 yıla, Dâvud (a.s.)’ın ömürünü ise 100 yıla tamamlamıştır. Tevrat’a göre Hz. Âdem (a.s.) 930 yıl yaşamıştır.[5] Hz. Âdem’in kabri bir rivayete göre Mekke’de Ebû Kubeys mağiçinde yahut Hindistan’daki Nevz dağında, başka bir rivayete göre ise Bey-tülmakdis’tedir. Çünkü Nuh (a.s.) tufanda Hz. Âdem’in tabutunu gemiye almış ve ardından sular çekilince de onu Beytülmakdis’e defnetmiştir.[6]

Dipnotlar:

[1] Taberî, Tarih, Nşr. M. Ebû’l-Fazl, Kahire 1960-70, I, 121; Mes’udî, Murûcu’z-Zeheb, Nşr. M.M. Abdulhamîd, Kahire 1367/1948, I, 60; Sa’lebî, Arâisü’l-Mecâlis, Kahire 1310, 21. [2] Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 6. baskı, Ankara 1981, IX, 77. [3] A’râf, 7/189-190. [4] bk. Ahmed. b. Hanbel, V, II; Tirmizî, Tefsîru sure 7/4; İbn Kesîr, Tefsîr, II, 74. [5] bk. «Âdem» mad., T.D.V. İslâm, Ansik.; Tevrât, Tekvîn, 5/5. [6] bk. Sa’lebî, age, s. 37.

Ayrıca Bakınız.  Korktuğunuz Zamanlar

Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

İSLAM’A GÖRE İLK İNSANIN YARATILIŞI

İslam’a Göre İlk İnsanın Yaratılışı

EN HUZURLU AİLE YUVASI

İslam’a Göre İlk İnsanın Yaratılışı

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın