İman

Hz. Âdem’le Havva’nın (a.s.) Yaptığı Hatanın Niteliği

Hz. Âdem’le Havva’nın (a.s.) Yaptığı Hatanın Niteliği

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Hz. Âdem’le Havva’nın (a.s.) Yaptığı Hatanın Niteliği ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Hz. Âdem’le Havva’nın (a.s.) Yaptığı Hatanın Niteliği başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Hz. Âdem’le Havva’nın (a.s.) Yaptığı Hatanın Niteliği ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Âdem ile Havva Aleyhisselâm’ın Cennet’ten çıkarılmasına neden olan hatanın niteliği neydi?

Yüce Allah ilk insanı yaratıp, irade-i cüziyyesi ile serbest bırakınca, şeytanın onu etkilemesi söz konusu olmuştur. Çünkü şeytan Âdem’e ve nesillerine vesvese verip onları aldatma ve kötülük işletme görevini üstlenmiş, Cenâb-ı Hak ona bu gücü vermiştir. Lakin yüce Allah bu hususta Hz. Âdem’i uyarmış, buna karşın suret-i haktan görünen şeytan, mantıklı ve inandırıcı telkinlerle ilk insanı etkilemiştir. Lakin İslâm inancına göre suç ferdidir. Babadan oğula geçmez. Diğer yandan Âdem ve Havva Cennet’ten çıkarılınca yüce Allah kendilerine birtakım sözcükler öğreterek tevbe etmelerini telkin etmiş, ilk insanın duası kabul edilmiştir.

Allahü Teâlâ yasak ağacın meyvesinden yemeleri neticesinde, Âdem ve Havva Aleyhisselâm’a şöyle demiştir:

“Hepiniz oradan yeryüzüne inin. Yalnız iyi bilin ki, size benden bir hidayet geldiği zaman, kim benim hidayetime uyarsa, artık onlara bir korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir.”[1]

“Dedi ki: Hepiniz oradan inin, birbirinize düşman olarak. Şimdi, benden size bir hidayet geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa, o sapmaz ve sıkıntıya düşmez. Kim beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim mevcuttur. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.”[2]

“Dedi ki: Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (diriltilip) çıkarılacaksınız.”[3]

Ayrıca Bakınız.  Nebe Sûresi'nde Bildirilen Büyük Haber

Âdem (a.s.)’ın yüce Allah’tan bazı dua sözcüklerini alışı Kur’ân’da şöyle belirtilir:

“Derken Âdem Rabbinden bir takım sözcükler aldı. Allah onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeyi çok kabul eden ve çok esirgeyendir.”[4]

İLK İNSANIN DUASI

Ed-Dahhâk b. Muzâhım, Hz. Âdem’e telkîn edilen duanın şu âyet olduğunu belirtir:

Âdem ve eşi dediler: “Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kuşkusuz biz ziyana uğrayanlardan oluruz.”[5]

Abdullah b. Mes’ud (r.a.), Yüce Allâh’a en tatlı gelen sözün, Hz. Âdem’in yasak ağaçtan yediği zaman dile getirdiği her namazda tekbirden sonra okunan aşağıdaki sübhâneke duası olduğunu nakletmiştir:

“Allâh’ım sana hamdinle tesbih ediyorum. Senin ismin mukaddestir. Senin şanın yücedir. Senden başka ilâh yoktur. Ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Senden başka günahları affeden yoktur.” [6]

Hz. Âdem’in yasak ağaçtan yemekle ufak günah mı, yoksa büyük günah mı işlediği İslâm bilginleri içinde tartışılmıştır. -Ehli sünnet âlimlerinin büyük çoğunluğu “Böylelikle Âdem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı”[7] âyetini dikkate alarak, yüce Allâh’ın emrine uymamanın günah olduğunu, fakat bunun bir zelle (ayak kayması) niteliğinde olduğunu söylemişlerdir.[8] Başka bir ayette yasağın “unutarak” çiğnendiğine işaret edilmiştir.[9]

İLK İNSAN, İLK BABA, İLK AİLE REİSİ VE İLK PEYGAMBER

Bu son âyet Hz. Âdem’in yasaklanmış ağaca günah işleme azmi ve niyeti olmaksızın dalgınlıkla yaklaştığını belirtmektedir. Nitekim, Hasan el-Basrî; (ö.110/728) “Âdem unuttuğu için âsi oldu” demiştir.[10] Diğer yandan bu olay, Âdem halen cennette iken yani peygamber olmazdan önce vukû bulmuştur. O zaman halen insanlık âlemi de yoktu. Âdem’in kasıtsız olarak işlediği bu hata, içten tevbesi neticesinde affedilmiş, yeryüzüne indikten bir süre sonra da kendisine peygamberlik verilmiştir. Böylelikle, o ilk insan, ilk baba, ilk aile reisi ve ilk peygamber olmuştur.

Ayrıca Bakınız.  Herkesin Yardıma Muhtaç Olduğu Yer

Dipnotlar:

[1] Bakara, 2/38. [2] Tâhâ, 20/123, 124. [3] A’râf, 7/24, 25. [4] Bakara, 2/37. [5] A’râf, 7/23; bk. İbn Kesîr, ag tefsîr, II, 11. [6] Elmalılı, age, I, 278; M. Sâmi, Bakara Suresi Tefsiri, Erkam Yayın. İst. 1985, s. 113. [7] Tâhâ, 20/121. [8] A’raf, 7/20; Tâhâ, 20/120. [9] bk. Tâhâ, 20/115. [10] bk. Zemahşerî, Keşşâf, Kahire 1387/1968, II, 557; Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, Kahire 1934-62, XXII, 127.

Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

HZ. ÂDEM İLE HAVVA’NIN (A.S.) CENNET HAYATI

Hz. Âdem ile Havva’nın (a.s.) Cennet Hayatı

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın