Sureler ve Ayetler

İhlas Suresi okunuşu Arapça ve Türkçe! İhlas Suresi oku ve dinle

İhlas Suresi okunuşu Arapça ve Türkçe! İhlas Suresi oku ve dinle, Sureler ve ayetler bölümümüzde bu kez İhlas Suresi okunuşu Arapça ve Türkçe! İhlas Suresi oku ve dinle başlığı altında bilgiler vermeye çalıştık, İhlas Suresi okunuşu Arapça ve Türkçe! İhlas Suresi oku ve dinle ile alakalı tüm detaylar yazımızda..

İhlas Suresi okunuşu Arapça ve Türkçe! İhlas Suresi oku ve dinle

İhlas Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. Suresi olarak nitelendirilmektedir. Mushaf içinde İhlas Suresi’nin önünde ve arkasında Tebbet Suresi ve Felak Suresi bulunmaktadır. İhlas Suresi, kısa bir sure olduğu için zammı sure olarak kabul edilmekte ve namaz kılarken de sürekli olarak okunmaktadır.

İhlas Suresi, tevhid inancını en net biçimde dile getiren bir suredir. Yani, İhlas Suresi içinde Allah’ın birliğine manasına gelmektedir. Mekke zamanında indirilen İhlas suresi, iniş sırasına göre Nas Suresi ile Necm Suresi’nin içinde bulunmaktadır. Gün içinde İhlas Suresi’ni zikretmenin de çok sayıda fazileti olduğuna inanılmaktadır. Bu bağlamda Müslümanlar aracılığıyla en sık okunan sureler içinde İhlas Suresi de bulunmaktadır. Bu surenin Arapça ve Türkçe okunuşları araştırıldığı kadar, Diyanet meali ile tefsiri de araştırılmaktadır. Bu bağlamda İhlas Suresi ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm detaylar aşağıdaki başlıklarda bulunmaktadır.

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Gul huvallâhu ehad.

2. Allâhu’s-samed.

3. Lem yelid ve lem yûled.

4. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresi Dinle

[wpcc-iframe src=”https://www.youtube.com/embed/XjkV-uD_FZs?enablejsapi=1″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen” inline-video=”true”]

İhlas Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

2. “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

Ayrıca Bakınız.  Yasin Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

3. O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

4. “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

İhlas Suresi Fazileti

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti ile ilgili söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

İhlas Suresi Tefsiri

İhlâs sûresi, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir biçimde açıkladıği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için Hz. Peygamber aracılığıyla Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kelâmın akışı ve konunun Allah’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soranlara verilen yanıtla alakalı olması dikkate alındığında 1. âyetteki “O” diye çevirdiğimiz “hüve” zamirinin Allah’a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve herşeye kadir olan… Yüce Mevlâ’nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

Müfessirler bu sûrede ağırlıklı olarak Allah’ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş yönünden kimseye muhtaç olmadığını anlatan “samed” terimi üzerinde durmuşlardır. “Tektir” diye çevirdiğimiz “ahad” kelimesi, “birlik” manasına gelen vahd yahut vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Ebû Hayyân, VIII, 528); sıfat olarak Allah’a nisbet edildiğinde O’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu sûrede doğrudan doğruya, Beled sûresinde (90/ 5, 7) dolaylı olarak Allah’a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzihî yahut selbî (Allah’ın ne olmadığını söyleyen) sıfatları da içerir. Nitekim devamındaki âyetler de bu mânadaki birliği vurgular. Bu nedenle “ahad” sıfatının bazı istisnalar dışında Allah’tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vâhid ise “bölünmesi ve rakamının artması olabilecek olmayan bir, tek, yegâne varlık” anlamında Allah’ın sıfatı olmakla birlikte Allah’tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçe’de de “bir” (vâhid) ile “tek” (ahad) içinde fark mevcuttur. Bir, genelde “aynı türden bir çok varlığın biri” anlamında da kullanılır. “Tek” ise “türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık” mânasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vâhid sıfatları içindeki diğer farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah’ın zâtı yönünden, vâhid ise sıfatları yönünden bir olduğunu gösterir. Ahad ile vâhidin her biri “ezeliyet ve ebediyet” mânalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı âlimler ahadı “ezeliyet”, vâhidi de “ebediyet” mânasına tahsis etmişlerdir. Allah’ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 112; İbn Mâce, “Duâ”, 10; Nesâî, “Cenâiz”, 117; Müsned, IV, 103; geniş bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, “Ahad”, DİA, I, 483; Emin Işık, “İhlâs Sûresi”, DİA, XXI, 537).

Ayrıca Bakınız.  Hac Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali
İhlas Suresi okunuşu Arapça ve Türkçe İhlas Suresi oku ve dinle

İhlas Suresi Konusu

Sûrede Allah Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir biçimde ifade edilmiştir

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın