Sureler ve Ayetler

Furkan Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Furkan Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali, Sureler ve ayetler bölümümüzde bu kez Furkan Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali başlığı altında bilgiler vermeye çalıştık, Furkan Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali ile alakalı tüm detaylar yazımızda..

Furkan Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Sure adını ilk ayette geçen ve Esma’ül Hüsna’ da bulunan “el-Furkan” dan almıştır. Furkan, hakkı batıldan ayırt eden demektir. Furkan suresi Mekke’ de inmiştir. Surenin ilk üç ayetinin Medine’de indiği rivayeti mevcuttur. Sadece 68. ,69. ve 70.ayetler Medine’de nazil olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Furkan suresi, Nur suresinden sonra, Şuara suresinden önce gelmektedir. Mushaftaki resmi sıralamaya göre yirmi beşinci, iniş sırasına göre kırk ikinci suredir. Furkan suresi, Cüz 19’da bulunmaktadır.

Allah’ın evrendeki hükümdarlığını ve mutlak oluşunu Furkan suresinde vurgulamaktadır. Hz. Muhammed’in peygamberliği ve peygamber oluşuna dair ispat surede anlatılır. Kur’an-ı Kerim’in ilahi kelam oluşuna değinilmiştir. Hz. Nuh, Ad ve Semud kavimleri ve Lut kavminin Allah’ın elçilerini yalanlamalarından dolayı başlarına gelen musibetler ve helak oluşları anlatılır. Ahiretin gerçek olduğu ve ahireti yalanlayan inkarcıların hallerinden bahsedilmiştir. Müminlerin bazı özellikleri de Furkan suresinde anlatılmaktadır. Allah’ın tek yaratıcı ve ilah olduğu verilmiştir.

Furkan Suresi Türkçe Okunuşu

1.Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra
2.Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey’in fe kadderahu takdira
3.Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune şey’ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la nef’av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura
4.Ve kalellezıne kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev vezura
5.Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esıyla
6.Kul enzelehüllezı ya’lemüs sirra fis semavati vel ard innehu kane ğafurar rahıyma
7.Ve kalu mali hazer rasuli ye’külüt taame ve yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekün fe yekune meahu nezıra
8.Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye’külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura
9.Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetıy’une sebıla
10.Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecrı min tahtihel enharu ve yec’al leke kusura
11.Bel kezzebu bis saati ve a’tedna li men kezzebe bis saati seıyra
12.İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha teğayyuzav ve zefıra
13.Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranıne deav hünalike sübura
14.La ted’ul yevme süburav vahıdev ved’u süburan kesıra
15.Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı vüıdel müttekun kanet lehüm cezaev ve mesıyra
16.Lehüm fıha ma yeşaune halidın kane ala rabbike va’dem mes’ula
17.Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya’büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ıbadı haülai em hüm dallüs sebıl
18.Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en nettehıze min dunike min evliyae ve lakim metta’tehüm ve abaehüm hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura
19.Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetıy’une sarfev ve la nasra ve mey yazlim minküm nüzıkhü azaben kebıra
20.Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye’külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba’daküm li ba’dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra
21.Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra
22.Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura
23.Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura
24.Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla
25.Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla
26.Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra
27.Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla
28.Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla
29.Le kad edallenı aniz zikri ba’de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula
30.Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur’ane mehcura
31.Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra
32.Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur’anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla
33.Ve la ye’tuneke bi meselin illa ci’nake bil hakkı ve ahsene tefsıra
34.Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla
35.Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra
36.Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra
37.Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a’tedna liz zalimıne azaben elıma
38.Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra
39.Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra
40.Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se’ e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura
41.Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula
42.İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya’lemune hıyne yeravnel azabe men edallü sebıla
43.E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla
44.Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya’kılun in hüm illa kel en’ami bel hüm edallü sebıla
45.E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla
46.Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra
47.Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura
48.Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura
49.Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en’amev ve enasiyye kesıra
50.Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura
51.Ve lev şi’na le beasna fı külli karyetin nezıra
52.Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra
53.Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura
54.Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sıhra ve kane rabbüke kadıra
55.Ve ya’büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra
56.Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra
57.Kul ma es’elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla
58.Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra
59.Ellezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes’el bihı habıra
60.Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te’müruna ve zadehüm nüfura
61.Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra
62.Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura
63.Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
64.Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama
65.Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram
66.İnneha saet müstekarrav ve mükama
67.Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)
68.Vellezıne la yed’une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef’al zalike yelka esama
69.Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana
70.İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma
71.Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba
72.Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
73.Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana
74.Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama
75.Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam
76.Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama
77.Kul ma ya’beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama

Furkan Suresi Türkçe Anlamı

Ayrıca Bakınız.  Yasin Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

1.Âlemlere bir ikazcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı yücedir.
2.O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.
3.(İnkar edenler), Allah’ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.
4.İnkar edenler, “Bu Kur’an, Muhammed’in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu hususta ona yardım etmiştir” dediler. Böylelikle onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular.
5.”(Bu Kur’an, başkalarından) yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır” dediler.
6.(Ey Muhammed!), De ki: “O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
7.Dediler ki: “Bu ne şekil peygamber ki yemek yer, çarşıda, pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla birlikte bir ikazcı olsaydı ya!”
8.”Yahut kendisine bir hazine verilseydi yahut ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya! “Zalimler (inananlara): “Siz fakat büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediler.
9.(Ey Muhammed!) Senin ile ilgili bak nasıl da temsiller getirdiler de (haktan) saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.
10.Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah’ın şanı yücedir.
11.Hayır, onlar Kıyameti de yalanladılar. Biz ise o Kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır.
12.Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler.
13.Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada, yok olup gitmeyi isterler
14.(Kendilerine) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birden çok kere yok olmayı isteyin!” (denir.)
15.De ki: “Bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vadedilen ebedilik cenneti mi?” Orası onlar için bir mükafaat ve varılacak bir yerdir.
16.Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey mevcuttur. Bu Rabbinin uhdesine aldığı, (yerine getirilmesi) istenen bir va’didir.
17.Rabbinin, onları ve Allah’ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve (taptıklarına), “Siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar” diyeceği günü hatırla.
18.Onlar, “Seni noksanlıklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Lakin sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir toplum oldular” derler.
19.(İlah edindikleriniz) dile getirdikleriniz hususunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de eziyet ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız.
20.Senden önce yolladığımız bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir.
21.Bize kavuşacaklarını ummayanlar, “Bize melekler indirilseydi, yahut Rabbimizi görseydik ya!” dediler. Andolsun, onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler.
22.Lakin melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. “Eyvah! Biz Allah’ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız” diyecekler.
23.Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik.
24.O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir.
25.O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.
26.O gün gerçek hükümranlık Rahmân’ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır.
27.O gün zalim kimse, (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: “Ne olurdu ben de peygamberle birlikte aynı yolu tutsaydım!”
28.”Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim!”
29.”Andolsun, Kur’an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir.”
30.Peygamber, “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terkedilmiş bir şey haline getirdi” dedi.
31.Biz, işte böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
32.İnkar edenler, “Kur’an ona bir defada toptan indirilseydi ya!” dediler. Biz Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
33.Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.
34.Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya; işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar.
35.Andolsun, Biz, Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve kardeşi Hârûn’u da ona yardımcı kıldık.
36.Onlara, “Âyetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin” dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik.
37.Nûh kavmini de, Peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap bir araya getirdik.
38.Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını ve bunların içinde birden fazla nesilleri de helak ettik.
39.Bunların herbirine misaller getirdik, (öğüt almadıkları için) hepsini kırıp geçirdik.
40.Andolsun, senin kavmin, bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı (ki ibret almadılar)? Hayır! (Görüyorlardı fakat) tekrar dirilmeyi ummuyorlardı.
41, 42.Onlar seni görünce fakat eğlenceye alırlar. “Allah’ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz, ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık hemen hemen bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı” (derler.) Onlar yakında zamanda azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler.
43.Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
44.Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.
45.Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.
46.Sonra onu kendimize ağır ağır çektik.
47.O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.
48, 49.O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birden çok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
50.Andolsun, biz bunu insanlar içinde, düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Lakin bireylerin çoğu nankörlükte direttiler.
51.Dileseydik her memlekete bir ikazcı gönderirdik.
52.Öyleyse kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur’an’la büyük bir mücadele ver.
53.O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.
54.O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.
55.Onlar, Allah’ı bırakıp, kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kâfir, Rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır.
56.Biz seni fakat bir müjdeci ve bir ikazcı olarak gönderdik.
57.De ki: “Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum.”
58.Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!
59.Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi içindekileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş’a4 kurulan Rahmân’dır. Sen bunu haberdar olana sor!
60.Onlara, “Rahmân’a secdeye kapanın denildiğinde “Rahmân da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır.
61.Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.
62.O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.
63.Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.
64.Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
65.Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli olarak bir helaktir!”
66.”Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”
67.Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.
68.Onlar, Allah ile birlikte başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
69.Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
70.Lakin tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
71.Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.
72.Onlar, yalana tanıklık etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşı karşıya geldikları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.
73.Onlar, kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.
74.Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.
75.İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.
76.Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır!
77.(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak.”

Ayrıca Bakınız.  Asr Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı | Asr Suresi fazileti

Furkan Suresi Konusu

Furkan sûresi, Allah Teâlâ’nın yüceliğini, evrendeki hükümranlığının mutlaklığını vurgulayan ve O’nu ulûhiyyetine yakışmayan niteliklerden tenzih eden âyetlerle başlar; Kur’an’ın ilâhî kaynaklı ve Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğu hususundaki kuşkuları reddeden açıklamalarla devam eder. Ortaya konan delillere rağmen bu gerçekleri inkâr edenlerin, inat ve inkârları yüzünden âhirette uğrayacakları âkıbet ile ilgili bilgi verilerek ikazlarda bulunulur. Özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğini inkâr edenlerin, onun beşerî sıfatlara sahip olduğunu ileri sürerek bu durumu kendisi için bir kusurmuş gibi değerlendirmeleri eleştirilir. Daha sonra Hz. Peygamber için bir teselli olması maksadıyla geçmiş peygamberlerin de bu tür düşmanca davranışlara mâruz kaldıklarına dair örnekler verilir. Allah’ın yaratıcılığı ve evren üzerindeki hükümranlığını konu alan âyetlerin ardından Allah’ın has kullarının iman, ibadet ve ahlâka dair güzel hasletlerinden örnekler verilir ve bunların âhirette elde edecekleri mutluluktan söz edilir.

Furkan Suresi Tefsir (Kur’an Yolu)

“Aşkındır, cömerttir” diye çevirdiğimiz tebâreke fiili, Türkçe’de bir kelimeyle karşılanması olabilecek olmayan anlamlar içermektedir. Nitekim tefsirlerde bu kelimenin, “yücelik, aşkınlık, kutsallık, sürekli olaraklik, değişmezlik; zâtı, nitelikleri ve fiilleri yönünden eşsizlik ve benzersizlik, başka hiçbir varlıkla mukayese edilemeyecek derecede geniş çaplı cömertlik” gibi yalnızca Allah ile ilgili düşünülmesi olabilecek olan bütün üstünlükleri kapsadığını gösteren açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Râzî, XXIV, 44-45; Kurtubî, XIII, 5-6; Elmalılı, V, 3559-3561). Tebâreke fiili, bu kapsamı bundan dolayı Kur’ân-ı Kerîm’de yalnızca Allah için kullanılmıştır. 

  “Kul”dan maksat Hz. Peygamber’dir. Furkan kelimesi ise burada özellikle Kur’an için kullanılmış olup “hakkı bâtıldan, doğru yolu yanlış yoldan, helâli haramdan ayırıcı bir ölçü” manasına gelmektedir (Taberî, XVIII, 179; İbn Kesîr, VI, 100; bunun bunun yanında bk. Âl-i İmrân 3/4). Kelime bu özel anlamı bundan dolayı da sûreye isim olarak verilmiştir.

Ayrıca Bakınız.  Kadir Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

  Âlemîn, âlem kelimesinin çoğulu olup Allah’ın yarattığı ve yönettiği maddî ve mânevî, görülen ve görülmeyen bütün varlık türlerini, oluşları ve bütünüyle evreni ifade eden bir kavramdır (bilgi için bk. Fâtiha 1/2). Lakin burada özellikle Hz. Muhammed’in kendilerine peygamber olarak gönderildiği, akıl sahibi olan, yükümlü ve sorumlu tutulabilen varlıkları açıkladıği anlaşılmaktadır

 “Uyarıcı” diye çevirdiğimiz nezîr kelimesi, Hz. Muhammed’in peygamberlik özelliklerinden biri olup onun kurtarıcılık misyonunu; bireylerin göz alıcı, gönül çelici, fâni ve aldatıcı dünya zevklerine kendilerini kaptırıp yoldan çıkmalarını önlemek gibi ulvî bir amaçla gönderildiğini ifade eder. Uyarıcı nitelemesinin burada Kur’an için kullanıldığı da söylenmiştir ki buna göre yukarıda Hz. Peygamber’le alakalı olarak kaydettiğimiz açıklamalar bu yoruma göre de geçerlidir. Nitekim İsrâ sûresinin 9-10. âyetlerinde de Kur’an’ın bu ikazcı ve kurtarıcı özelliği vurgulanmıştı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın