İslam

Zekat ile İlgili Hadisler

Zekat ile İlgili Hadisler

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Zekat ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Zekat başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Zekat ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Zekat ile alakalı hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v.) zekat konusu ile ilgiliki bazı hadisleri…

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin zekat ile alakalı hadis-i şerifleri…

ZEKAT HAKKINDA HADİSLER

Abdullah b. Ömer (r.a.) aracılığıyla nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna tanıklık etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Müslim, Îmân, 21)

***

İbn Abbâs’tan (r.a.) nakledildiğine göre Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Allah, zekâtı fakat mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı…” (Ebû Dâvûd, Zekât, 32)

***

Ebû Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre, Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Sadaka/zekât vermek, maldan hiçbir şey eksiltmez…” (Müslim, Birr, 69)

***

Ebû Mâlik el-Eş’arî’den (r.a.) nakledildiğine göre, Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Zekât, (birinin Müslümanlığının) bir delilidir…” (İbn Mâce, Tahâret, 5)

***

Kâ’b b. Ucre (r.a.) diyor ki:

“Allah Resûlü bana şöyle buyurdu: ‘Sadaka/zekât vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder…’” (Tirmizî, Cum’a, 79; İbn Mâce, Zühd, 22)

***

Câbir b. Abdullah el-Ensârî’den (r.a.) nakledildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 39)

***

Sâlim b. Abdullah’ın (r.a.), babasından Abdullah b. Ömer’den (r.a.) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Yağmur ve nehir sularıyla sulanan yahut kendiliğinden sulanan (mahsuller)de zekât miktarı onda bir; (hayvanlarla yahut kovalarla) sulanan (mahsuller)de ise, yirmide bir oranındadır.” (Buhârî, Zekât, 55)

Ayrıca Bakınız.  Hac İbadetinde Kadınlara Getirilen Kolaylıklar

***

Hz. Âişe (r.a.) diyor ki:

“Allah Resûlü’nü (s.a.v.) şöyle derken işittim: ‘Üzerinden bir yıl geçmeyen mal zekâta tâbi değildir.” (İbn Mâce, Zekât, 5)

***

Abdullah b. Muâviye el-Ğâdırî’nin (r.a.) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Üç şey mevcuttur ki onları yapan kimse imanın tadını almış olur: Allah’tan başka ilâh olmadığına inanarak, bir olan Allah’a kulluk etmek; malının zekâtını gönül rızasıyla, içine sinerek ve her sene düzenli olarak vermek; zekât olarak yaşlı, uyuz, hasta, çelimsiz ve sütü az olan hayvanı vermeyip, mallarınızın orta hallisinden vermek. Çünkü Allah, sizden malınızın en iyisini istemedi; fakat en kötüsünü verin diye de emretmedi.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 5)

***

Muâz b. Cebel (r.a.) anlatıyor:

“Allah Resûlü beni (Yemen’e vali olarak) gönderirken şöyle buyurdu: ‘…(Zenginlerin) mallarının en iyisini zekât olarak almaktan kaçın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü mazlumun duasıyla Allah içinde perde yoktur.’” (Müslim, Îmân, 29)

***

Ebû Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre, Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“(Kendisine zekât verilecek olan) miskin, gereksinimini bir iki hurma yahut bir iki lokmanın giderebileceği kişi değildir. Asıl miskin, (maddî imkânı olmadığı hâlde onurundan dolayı) istemekten kaçınan kişidir. Dilerseniz (bu hususta) ‘…İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler…’ âyetini (Bakara, 2/273) okuyun!” (Müslim, Zekât, 102; Buhârî, Zekât, 53)

***

Abdullah b. Amr’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Zengin ve gücü kuvveti yerinde (sağlıklı) kimselerin zekât almaları helâl değildir.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 24; Tirmizî, Zekât, 23)

***

İbn Abbâs’tan (r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) Muâz’ı (r.a.) Yemen’e gönderirken şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın, zenginlerinden alınıp yoksullerine verilmek üzere mallarına zekâtı farz kıldığını onlara bildir.” (Buhârî, Zekât, 1)

Ayrıca Bakınız.  Açlığın ve Oruç Tutmanın 10 Faydası

***

Selmân b. Âmir’den (r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilen ise hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır.” (Nesâî, Zekât, 82; Tirmizî, Zekât, 26)

ZEKAT NEDİR?

Zekat Nedir?

ZEKAT NEDİR, KİMLERE VERİLİR VE NASIL HESAPLANIR?

Zekat Nedir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın