Peygamberimiz

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mucizeleri Nelerdir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mucizeleri Nelerdir?

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mucizeleri Nelerdir? ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mucizeleri Nelerdir? başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mucizeleri Nelerdir? ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hak peygamber olduğunun delilleri nelerdir? İşte Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mucizeleri.

Hz. Peygamber’in, peygamberliğini ispat eden mûcizeler genelde üç başlık altında incelenir.

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) MUCİZELERİ

1. Manevi (Akli) Mucize Olan Kur’an Mucizesi

Kur’an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden, akıllara durgunluk verecek derecede büyük ve ebedî bir mûcizedir. Diğer peygamberlerin mûcizeleri dönemleri geçince bittiği, onları yalnız o zamanda yaşayanlar gözlediği halde, Kur’an mûcizesi kıyamete kadar sürecek bir mûcizedir. Hz. Peygamber bir hadislerinde “Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarındaki insan-ların inandıkları bir mûcize verilmiş olmasın. Bana mûcize olarak verilen ise, fakat Allah’ın bana vahyettiğidir.”buyurmuştur (Buhârî, “İ‘tisâm”, 1)

Kur’ân-ı Kerîm, hem söz hem de anlam yönünden mûcizedir. O, Arap edebiyatının zirvede olduğu bir zamanda inmiş, Araplar’a kendisinin bir benzerini

getirmeleri için meydan okumuş, üslûbu, enteresan nazmı (ifadesi, lafzı), fesahat ve belâgatıyla onları âciz bırakmıştır. Ümmî olan Peygamber’in, Allah’tan aldığı vahiy ile insanlara açıkladıği Kur’an, en yüksek gerçekleri kapsamaktadır. Bilim ve tekniğin sonradan ulaştığı gerçekleri Kur’an asırlarca önceden haber vermiş, hiçbir buluş ve bilimsel gelişme, onun içeriği ile ters düşmemiştir.

2. Hissi Mucizeler

Hz. Peygamber’in yaşadığı zamandaki insanlara gösterdiği, duyu organlarıyla algılanabilen olağan üstü olaylara hissî mûcize denilir. Hz. Peygamber’in hissî mûcizelerinin bir kısmı kendi kişiyi ile alakalıdir. Ashaptan, Hz. Muhammed’in bedenî ve ruhî özellikleri, üstün ahlâkı ve örnek davranışları ile alakalı olarak nakledilen rivayetler, bunları değerlendiren ilim adamları ve bilge bireyler nezdinde, böyle yüce niteliklerin ondan önce ve sonra hiçbir kimsede toplanmadığı yönünde kesin bir ortak kanaat oluşturmuştur. Nitekim bir yahudi iken Müslümanlığı kabul eden Abdullah b. Selâm, Hz. Peygamber’le ilk karşı karşıya geldiğında: “Bu yüz asla bir yalancı yüzü olamaz” demekten kendini alamamıştır.

Ayrıca Bakınız.  Hudeybiye Antlaşması

Hz. Peygamber ömrü boyunca bu üstün nitelikleri kendisinde korumuş, inanmayanlar aşırı düşmanlıklarına rağmen onda eleştirebilecekleri bir yön bulamamışlardır. Bu da onun peygamberlik iddiasını destekleyen fazla kuvvetli bir delil kabul edilmiştir. Çünkü yüce Allah’ın, pey- gamber olmadığı halde peygamberliğini ileri süren bir kimsenin kişiyinda bunca üstünlükleri ve erdemi toplaması, ona 23 yıl müsaade etmesi, sonra da tebliğ ettiği dini, diğer dinlere üstün kılıp düşmanlarına galip getirmesi ve ölümünden sonra eserlerini kıyamete kadar yaşatması aklen imkânsızdır. Ayrıca, Hz. Peygamber’in İslâm çağrısını ilk kez, kitap sahibi olmayan ve hikmetten anlamayan bir kavme yöneltmesi, onlara kitabı ve hikmeti açıklaması, dinî ve hukukî hükümleri öğretmesi (el-Bakara 2/151) ve onların ahlâkını müthişleştirmesi de onun kişiliği ile alakalı hissî mûcizeleri içinde sayılmıştır.

Hz. Peygamber’in hissî mûcizelerinin bir kısmı da kişiyinın (bedeni ve kişiliği) dışında meydana gelmiştir. Bu tip mûcizelerinin en ünlüları şunlardan oluşmaktadır:

    Bir gecenin çok kısa bir anında Mescid-i Harâm’dan, Mescid-i Aksâ’ya gitmesi ile başlayan İsra ve Miraç mûcizesi. (el-İsrâ 17/1)Ayın iki parçaya ayrılması. (Buhârî, “Menâkıb”, 27; Müslim, “Münâfikun”,46)Taşın Hz. Peygamber’le (s.a.v.) konuşması. (Müslim, “Fezâil”, 2)İlk zamanlar yanında hutbe okuduğu hurma kütüğünün, minber yapıldıktan sonra, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) minbere çıkışında inlemeye başlaması, bunun üzerine Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ona yaklaşarak okşar gibi elini gezdirmesi ve kütüğün susması. (Buhârî, “Menâkıb”, 25)Hayber fethinde bir yahudi kadının, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) öldürmek maksadıyla, ona kızartılmış zehirli koyun eti sunması üzerine, kendisinin zehirli olduğunu koyunun haber vermesi. (Buhârî, “Tıb”, 55; Müslim, “Selâm”, 18; Ebû Dâvûd, “Dıyât”, 6)

3. Haber Şeklindeki Mucizeler

Bu tür bir mûcize, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) herhangi bir eğitim ve öğretimden geçmediği halde geçmiş ve geleceğe dair vermiş olduğu haberleri ifade eder. Haberî mûcizeler içinde şunlar sayılabilir:

    Hz. Peygamber (s.a.v.) önceki ümmetlerin tarihini okumadığı halde, Yahudi ve Hıristiyan bilginlerinin, geçmiş peygamberler ve eski ümmetler ile ilgiliki çeşitli sorularını vahiyle yanıtlandırmıştı.Bedir Savaşı gününde, düşman ordusundan kimlerin nerede öldürüleceklerini önceden haber vermiş ve dediği gibi çıkmıştır. (Müslim, “Cennet”, 17)Kur’an’daki Yakında o (müşrik) topluluğu bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır.” (el-Kamer 54/45) âyeti Mekke’de inmiş, âyetin haber verdiği husus, Bedir Savaşı’nda gerçekleşmiştir.Yine Kur’ân-ı Kerîm’deki “Kur’an’ı sana farz kılan Allah, tabi ki seninülecek yere (Mekke’ye) döndürecektir…” (el-Kasas 28/85) âyetinde haber verilen husus Mekke fethiyle gerçekleşmiştir.Peygamberimiz bir hadislerinde “Yeryüzü önümde dürülmüş ve onun doğusu ile batısı bana gösterilmiştir. Ümmetimin hâkimiyeti, bana dürülüp gösterildiği yerlere kadar ulaşacaktır.” (Ebû Dâvud, “Fiten”, 1) buyurmuştur. Gerçekte de öyle olmuş, İslâm’ın sesi, dünyanın her tarafına ulaşmıştır.
Ayrıca Bakınız.  Halid Bin Ömer el-Adevî (r.a.) Kimdir?

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MUCİZELERİ

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın