İman

Hz. Âdem ile Havva’nın (a.s.) Cennet Hayatı

Hz. Âdem ile Havva’nın (a.s.) Cennet Hayatı

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Hz. Âdem ile Havva’nın (a.s.) Cennet Hayatı ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Hz. Âdem ile Havva’nın (a.s.) Cennet Hayatı başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Hz. Âdem ile Havva’nın (a.s.) Cennet Hayatı ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Hz. Âdem ve Havva’nın (a.s.) Cennet’e girişleri nasıl oldu? Şeytan, Hz. Âdem ve Havva’yı (a.s.) nasıl kandırdı? Hz. Âdem ve Havva’nın (a.s.) Cennet’ten çıkarılmasına neden olan hadise.

İlk iki insanın yaratılışlarından sonra Cennet’e girişleri Kur’ân’da şöyle anlatılır:

“Ve şöyle demiştik: Ey Âdem, sen ve eşin Cennet’te kalın. Orada istediğiniz yerden bol bol yeyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ikiniz de kendinize zulmedenlerden olursunuz.”[1]

ŞEYTAN, HZ. ÂDEM VE HAVVA’YI (A.S.) NASIL KANDIRDI?

Bu, yüce Allâh’ın insan varlığı için koyduğu ilk yasaklama idi. Aynı zamanda serbest karar verebilme kabiliyetlerini hangi yönde kullanacakları hususunda bir deneme olacaktı. Şeytanın verebileceği vesvese ve aldatmanın Âdem ve Havva’nın yasağa uyup uymaması hususunda etkili bulunacağını bilen yüce Allah onları şöyle uyarmıştı:

“Biz Âdem’e şöyle demiştik: Ey Âdem!. Bu İblis, senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra yorulur, sıkıntı çekersin. Şimdi senin için burada ne acıkmak mevcuttur ne de çıplak kalmak. Yine sen burada ne susarsın ne de sıcaktan bunalırsın!”[2]

Nitekim şeytan bir yolunu bularak Âdem’le Havva’ya vesvese vermiş ve onları iknâ ederek yasağı çiğnetmiştir. Allahü Teâlâ şöyle buyurur:

“Şeytan onlara, kendilerine görünmeyen avret yerlerini göstermek için vesvese verdi ve şöyle dedi: “Rabbiniz size bu ağacı iki melek olmamanız ve sürekli olarak olarak Cennet’te kalmamanız için yasakladı. Ayrıca onlara: “Ben sizin iyiliğinizi istiyorum” diye de yemin etti.”[3] Böylelikle şeytan, eğer bu yasak ağacın meyvesinden yerlerse melek haline dönüşeceklerini ve sürekli olarak olarak Cennet’te kalmalarının fakat bu biçimde olabilecek olabileceğini fısıldamış oluyordu. Nitekim şeytanın bu yanıltıcı kelimeleri Âdem’le Havva üzerinde tesirini gösterdi ve yasak meyveden yediler.

Ayrıca Bakınız.  Kıyamet Günü Alametleri

Bundan sonrası âyette şöyle açıklanır:

“Böylelikle İblis onları aldatarak ağaçtan yemeğe sevketti. Ve ağacın meyvesinden tadınca, avret yerleri onlara göründü. Cennet yapraklarıyla ayıp yerlerini örtmeye başladılar. Bunun üzerine Rableri onlara şöyle nidâ etti: “Ben size bu ağaçtan yemenizi yasak etmedim mi? Ve size şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi?”[4]

Yasaklanan ağacın buğday, üzüm yahut incir olduğu hususunda bazı rivayetler varsa da, âyet ve hadislerde açıkça türü belirtilmemiştir. Bunu bilmekte bir yarar da söz konusu değildir.[5]

Tevrat’a göre, Cennet’te nitelikleri tespit edilen iki ağaç vardı. “Hayat ağacı” ve Âdem ile eşine yasaklanan “iyilik ve kötülüğü bilme ağacı.” Bu ağacın meyvesinden yemenin cezası ölümdür.[6] Tevrat’ta; “Şimdi elini uzatmasın ve hayat ağacından almasın ve yemesin ve ebediyyen yaşamasın”[7] denilerek hayat ağacının ölümsüzlük bahşetme niteliğine işaret edilmiştir. Şeytan insanın ebediliğine karşı olduğu için, Âdem’in hayat ağacına yaklaşmasına engel olmuş, fakat ölümsüzlük verir diye aldatarak bilgi ağacından yedirmiş ve bundan dolayı de Âdem, eşi ve onlara bağlı olarak insan nesli ölümlü olmuştur.[8]

Günümüz Hristiyanlık inancına göre ise Cennet’teki bu yasak ağaçtan kastedilen Âdem ile Havva’nın birbirine cinsel yönden yakınlaşmasıdır. Hatta Hristiyanlıkta bu yüzden evlenmeme ibadet ve sevap sayılmıştır. Diğer yandan kiliseler, ilk insanın yaptığı bu hatanın, kıyamete kadar doğan her yeni çocuğa geçtiğini, onların da günahkâr olarak doğduklarını, fakat vaftiz edilmek suretiyle Cehennemlik olmaktan kurtulabileceklerini öne sürmüştür.[9]

Dipnotlar:

[1] Bakara, 2/35; A’râf, 7/19. [2] Tâhâ, 20/117-119. [3] A’râf, 7/20-21. [4] A’râf, 7/22. [5] Elmalılı, age, I, 276. [6] Tekvin, 2/9, 16-17. [7] Tekvin, 3/22. [8] bk. Tevrat, Tekvîn. 3/1-7; Süleyman Hayri Bolay, «Âdem» mad. T.D.V.İ Ansk. I, 361. [9] Elmalılı, age I, 276; Bolay, age, «Âdem» mad, I, 362.

Ayrıca Bakınız.  Allah'ın Nûru Nedir?

Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

CENNET İLE İLGİLİ BİLGİLER

Cennet ile İlgili Bilgiler

CENNET NEDİR, NASIL BİR YERDİR?

Cennet ile İlgili Bilgiler

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın