Bilgi Kervanı

Kur’an’da Bahsedilen İmanlı Gençler

Kur’an’da Bahsedilen İmanlı Gençler

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kur’an’da Bahsedilen İmanlı Gençler ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kur’an’da Bahsedilen İmanlı Gençler başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kur’an’da Bahsedilen İmanlı Gençler ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Kur’an-ı Kerim’de nakledilen kıssada sözü edilen imanlı gençler Cennet’e girmeyi nasıl hak etti?

Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’de der ki:

“Bil ki, içi ilâhî aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan, ne kadar zavallıdır; belki hayvandan daha aşağıdır. Zîrâ Ashâb-ı Kehf’in köpeği dahî aşk ehlini aradı, buldu, ruhanî bir safâya erişti ve o has kullarda fânî olarak Cennet’i kazandı.”(c.2, 1425; 1428)

Ashâb-ı Kehf, Kur’an’da anlatılan mü’min ve muvahhid gençlerden oluşan ufak bir topluluktur. Bu gençler, içlerinde bulundukları toplumun küfür, fesad ve zulmünden uzaklaşarak, îmânları istikametinde yaşamaya gayret etmişler ve bu îmânlarını açıklamaktan çekinmemişlerdir. Lakin o zâlim topluluk içinde can emniyetleri kalmadığı için yaşadıkları şehri terk ederek, bir mağaraya sığınmışlardır. Yolda, bir köpek (Kıtmîr) de onlara katılmış ve mağarada kendilerine bekçilik yapmıştır. Bu îmânlı gençleri takip eden ülkenin kralı Dakyanus ve askerleri, mağaranın ağzına kadar gelmiş, fakat onları kılıçtan geçirmek yerine mağaranın giriş bölümünü taşlarla kapatarak, onları, bu hâl üzre ölüme terk etmiştir. Aradan üçyüz küsur yıl geçmiş, mağaradaki bu gençler Allâh’ın bir lütfu olarak bu süre boyunca uyuyakalmışlar ve nihayet uyanmışlardı.

Hazret-i Mevlânâ, bu îmânlı gençler ile ilgili Kur’ân-ı Kerim’de nakledilen (Kehf Sûresi, 9-22. âyet-i kerîmeler) kıssada, Kıtmîr’in hâline dikkat çekerek; gerçek îmân ve aşk ehilleri ile birlikteliğin, bir köpeği dahî, “Cennet ehli” olmaya kadar varacak bir safâya eriştireceğini bildiriyor. Böyle kimselerle birlikteliğin, bir köpeğe bile hayal ötesi bir nimetin takdir edilmesini zikrederek, bizi onun yerinde bulunabilecek bir insan için, nasıl büyük nimetler takdir edileceğini düşünmeye sevk ediyor. Bu sûretle, sâdıklarla ve sâlihlerle birlikte olmamızdaki berekete tasvir ederek bizleri bu yolda yürümeye teşvik ediyor. Esasen Cenab-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de “…Sâdıklarla birlikte olunuz.” (Tevbe, 119) buyurduğundan bu keyfiyet, bunun yanı sıra Kur’ânî bir irşaddır.

Ayrıca Bakınız.  Amenerrasulu Hangi Surede, Hangi Cüzde Ve Kaçıncı Sayfada Yer Alır?

Nitekim Peygamber Efendimiz, Cennet’te hayvanlar bulunmayacağı hâlde Kıtmîr’in ve fârikalarından dolayı birkaç hayvanın Cennet’e girmeyi hak ettiğini haber vermiştir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

ASHAB-I KEHF KİMDİR?

Ashab-ı Kehf Kimdir?

ASHAB-I KEHF

Ashab-ı Kehf Kimdir?

ASHAB-I KEHF’İN KÖPEGİ; KITMİR

Ashab-ı Kehf Kimdir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın