Dualar ve Zikirler

Hadislerde Geçen Dualar

Hadislerde Geçen Dualar

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Hadislerde Geçen Dualar ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Hadislerde Geçen Dualar başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) okuduğu ve tavsiye ettiği dualar nelerdir? Hadislerde geçen duaların Arapça, Türkçe okunuşları ve anlamlarını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.
Kur’an’da geçen dualar…

Duâ, Allah’ın azameti ve ulviyeti karşısında kulun aczini itiraf et­mesi, muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah’ın lütuf ve yardımını taleb etmesidir. Bizlere duâyı yaşayışıyla en güzel tâlim eden, Peygamber Efendimiz’dir. O, gözyaşları içinde ve ayakları şişinceye kadar kıldığı namazlara ilâveten yaptığı duâlarda sürekli olarak: “Allâh’ım! Sen’in gazabından rızâna, azâbından affına ve Sen’den yine Sana sığınırım!…” (Müslim, Salât, 222) diyerek, acziyet duyguları içinde Cenâb-ı Hakk’a ilticâ ederdi.

Peygamberimizin (s.a.v) sürekli olarak okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği hadislerde geçen dualar:

Zikir, Şükür ve İbadet için Dua

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik”

Anlamı: “Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek hususunda bana yardım et.” (İbn Huzeyme, Dua, No:751; Hâkim, No: 1838, I, 499)

Salih Amel ve İhsal için Dua

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allahümme innî es’elüke rahmeten min indike tehdi bihâ kalbi ve tecmau bihâ emri ve telümmü bihâ şa’sî ve tuslihu bihâ gâibî ve terfeu bihâ şâhidî ve tüzekki bihâ amelî ve tülhimünî bihâ rüşdî ve terüddü bihâ halfetî ve ta’sımunî bihâ min külli sûin.

Allahümme e’dınî îmânen ve yakınen leyse beğdehu küfrun ve rameten enelü bihe şerafe kerametike fi’ddünya vel âhirah.”

Anlamı: “Allâh’ım! Sen’den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver, rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru!

Allâh’ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimâli) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve âhirette Sen’in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım.” (Tirmizi, Deavât 30/3419)

Kalbimizin Kaymaması için Dua

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Yâ Mukallibel Kulûbi Sebbit Kalbî ‘Alâ Dînik(e)”

Anlamı: “Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl!” (Tirmizî, Kader 7, Daavât 90, 124)

Hidayet, Takva, İffet ve Gönül Zenginliği için Dua

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allahümme innî es’elükel-hüdâ ve’t-tüka ve’l-‘afafe ve’l-ğınâ”

Anlamı: “Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.” (Müslim, Zikir 72)

Ezan Duası

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizi buyurdular:

Kim ezanı işittiği zaman:

Okunuşu: “Allahumme Rabbe hezihi’d-da’veti’t-tâmme. Vesselatil kâimeti âti Muhammedenil vesilete vel fazîlete vebashu makâmen Mahmudenillezi veadteh.”

Anlamı: «Ey bu eksiksiz dâvetin ve kılınan namazın Rabbi! Hazret-i Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’a Vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu va’dettiğin Makâm-ı Mahmûd’a ulaştır!» derse, ona kıyâmet günü mutlakâ şefaat ederim.” (Buhârî, Ezân, 8; Ebû Dâvûd, Salât, 37/529)

Nurlanmak için Dua:

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allâhümmec’al fî kalbî nûrâ ve fî basarî nûrâ, ve fî sem’î nûrâ ve ‘an yemînî nûrâ ve ‘an yesârî nûrâ ve fevkî nûrâ ve tahtî nûrâ ve emâmî nûrâ ve halfî nûrâ, vec’allî nûrâ.”

Anlamı: “Allah’ım! Kalbime büyük bir nûr ver; gözüme bir nûr, kulağıma bir nûr ver; sağıma bir nûr, soluma bir nûr ver; üstüme bir nûr, altıma bir nûr ver; önüme bir nûr, arkama bir nûr ver; bana büyük bir nûr ihsân eyle!” (Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181)

Rabbimizin Sevgisine Kavuşmak için Dua

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allahümme innî es’eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve’l-amele’l-lezi yübelliğuni hubbeke. Allahummec’al hubbeke ehabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve mine’l- mâil bârid.”

Anlamı: “Allahım! Senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allahım! Senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl!” (Tirmizî, Daavât 73)

Tüm Duaları içine Alan Dua

Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

– Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

“O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

Okunuşu:Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”

Anlamı: “Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım fakat senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet fakat Allah’ın yardımıyla kazanılabilir. ” (Tirmizî, Daavât 89)

Helal Rızık için Dua

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allâhümmekfinî bihelâlike an harâmik, ve ağninî bifazlike ammen sivâk.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

Af ve Afiyet için Dua

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allahummağfirli verhamni vehdini ve afıni verzukni”

Anlamı: “Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.” (Müslim, Zikir 35)

Kalplerin Allah Teâlâ’ya Yönelmesi için Dua

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Ayrıca Bakınız.  Peygamberimizin Üç Aylar Duası

Okunuşu: “Allahümme ya musarrifel-kulubi sarrif kulubena ala taatike”

Anlamı: “Ey kalpleri yönlendiren Allahım! Kalplerimizi sana itaate yönelt!” (Müslim, Kader 17)

Kul Hakkı için Dua

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allahümme Fe eyyüme mü’minin sebebtühü fecal zelike lehü gurbeten ileyke yevme’l kıyameti”

Anlamı: “Yâ Rabb! Ben hangi bir mü’mine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem kıyamet gününde o sözü onun için Sana kurbiyyet eyle; yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır.” (Buhârî, Deavât, 34)

Din Konusunda Okunacak Dua

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Bütün işlerimin başı olan dinim hususunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünya çapındaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!” (Müslim, Zikir 71)

Doğru Yolu Bulmak için Dua

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allahümme inni es’elükel hüda vessedede”

Anlamı: “Allahım! Senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyâz ederim.” (Müslim, Zikir 78)

İstiaze (Sığınma) Duası

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-cübni ve’l-heremi ve’l-buhli ve eûzü bike min azâbi’l-kabri. Ve eûzü bike min fitnetil mehya vel’memeti”

Anlamı: “Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, yaşlılayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azâbından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” (Müslim, Zikir 50)

Bağışlanmak için Dua

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lutfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.” (Buhârî, Ezân 149, Daavât 17, Tevhîd 9; Müslim, Zikir 48)

Yaptığımız ve Yapacağımız İşlerden Sığınma Duası

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.” (Müslim, Zikir 65, 66)

Kanaat ve Bereket Duası

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık hususunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)

Bütün Suçlardan Bağışlanma Duası

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allahım! Ciddî ve şaka yollu yaptıklarımı, farkında olmadan ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir biçimde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.” (Buhârî, Daavât 60; Müslim, Zikir 70)

Nimetler için Dua

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım” (Müslim, Zikir 96)

Kabir Azabından Sığınma Duası

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, yaşlılayıp ele avuca düşmekten ve kabir azâbından sana sığınırım. Allahım! Nefsime takvâ nasip et ve onu her türlü günahtan temizle; onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek yalnızca sensin.” (Müslim, Zikir 73)

Faydasız İlimden Sığınma Duası

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir 73)

Bilmediğimiz Günahlar için Dua

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettim. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.” (Buhârî, Teheccüd 1, Daavât 10, Tevhîd 8, 24; 35)

Cehennemden Sığınma Duası

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Cehennem fitnesinden, cehennem azâbından, zenginliğin ve yoksulliğin şerrinden sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitir 32; Tirmizî, Daavât 77)

Kötü Ahlaktan Sığınma Duası

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Kötü ahlâklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.” (Tirmizî, Daavât 126)

Uzuvlarımızın Şerrinden Korunma Duası

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitir 32; Tirmizî, Daavât 74)

Hastalıklardan Korunma Duası

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzâm illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitir 32)

Nefsimizin Şerrinden Sığınma Duası

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Beni senin doğru yoluna ilet! Nefsimin şerrinden beni koru!” (Tirmizî, Daavât 111)

Açlıktan Sığınma Dua

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Açlıktan sana sığınırım; o insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihânetten de sana sığınırım; o ne kötü bir huy ve tabiattır. ” (Ebû Dâvûd, Vitir 32)

Günahlardan Uzak Durma Dua

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemeyi, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyâz ediyorum.” (Hâkim, el–Müstedrek, I, 525. Ayrıca bk. Tirmizî, Vitir 17)

Ayrıca Bakınız.  Amenerrasulü anlamı ne demek? Amenerrasulü meali, fazileti (Türkçe ve Arapça)

Ahlak Güzelliği için Dua

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptın, ahlâkımı da güzelleştir.” (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 959)

Kötü Ahlaktan Sığınma Duası

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Kötü ahlâktan, nefsânî arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.” (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 960)

Nefsimizin Takvası İçin Dua

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, Sen temseyredenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.” (Müslim, Dua, 73)

Dünyada Rezil Olmaktan Sığınma Duası

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünya çapında rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.” (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 949; el-Heysemî, Ed’ıye, 33, No: 17390)

Çirkin İşlerden Korunma Duası

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve yoksullerin sevgisini istiyorum.” (Mâlik, Dua, No:508)

Fayda Verecek Şeyler için Dua

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hâkim, De’avât, No: 1879, I, 510)

Borçları Ödemek için Dua

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden yoksulliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Haksızlıklar için Dua

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.” (Hâkim, De’avât, No:1916)

Sağlık ve Güzel Ahlak için Dua

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hâkim, De’avât, No: 1919)

Hatalar için Dua

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle, kalbimi hatalardan beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle, benimle günahlarımın arasını doğu ile batı arası kadar uzaklaştır.” (Buhârî, De’avât, 38, 43–45; Müslim, Dua, 49; Tirmizî, De’avât, 77)

Allah’tan Başka İlah Yoktur

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O mevcuttur. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter. Allah’ım! Sen’in verdiğine mâni olacak yoktur, Sen’in menettiğini de verecek yoktur. Servet sâhiplerine Sen’in katında malları fayda vermez. (Lakin amel-i sâlihlerinden fayda görürler.)” (Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât, 193)

Mağfiret Duası

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Benim hatâlarımı, cehâletle yaptıklarımı, işlerimde haddi aşmamı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı mağfiret eyle! Allah’ım benim lâtîfelerimi, ciddiyetimi, hatâen yaptıklarımı ve kasten yaptıklarımı mağfiret eyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim.” (Buhârî, Deavât, 60; Müslim, 70)

Her Gün Yüz Kere Okunacak Dua

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdular:

Her kim günde yüz kere:

Anlamı: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O mevcuttur. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter.” derse o kimse için on köle azâd etmiş sevâbı verilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiç bir kimse ecir yönünden onu geçemez, fakat bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesnâ.” (Buhârî, Ezân, 155; Tecrîd-i Sarîh Terc. 2/910-915)

Büyük İstiaze Duası

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği tâkatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten (katı kalplilikten), hüsrandan, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten (kötü hâlden) Sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fâsıklıktan, hakka muhâlefetten ve ayrılıktan, nifaktan, süm’adan (amelleri bireylerin duyması için yapmaktan), riyâdan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan Sana sığınırım.” (Buhâri, Tefsir, 16/1; Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 1489; Hâkim, el-Müstedrek, I, 712/1944)

Mağfiret için Dua

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim, günahları fakat Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, kuşkusuz Sen fazla bağışlayansın, çok merhametli olansın.” (Buhârî, Ezân, 149; Deavât, 16, Tirmizî, De’avât, 98)

Büyük İstiğfar Duası

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

İstiğfârın en üstünü kulun şöyle demesidir:

Anlamı: «Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.»” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Kabir Azabından Sığınma Duası

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Kabir azâbından sana sığınırım. Cehennem azâbından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccâlin fitnelerinden sana sığınırım.” (Buhârî, Ezan, 149)

Cimrilikten Sığınma Duası

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allahım! Cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Erzel-i ömre bırakılmaktan sana sığınırım, dünyâ fitnesinden: Yani Deccal fitnesinden sana sığınırım, kabir azâbından sana sığınırım.” (Buhârî, Tefsîr, Sûre: 16)

Tembellik ve İhtiyarlıktan Sığınma Duası

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Ayrıca Bakınız.  Nas Suresi Oku, Dinle, Ezberle

Anlamı: “Allahım, tenbellikten, bunaklık vâkî olacak derecede yaşlılıktan, yaşlılık çöküntüsünden, ma’sıyet mahallerinde bulunmakdan, borçluluktan, kabir fitnesinden, kabir azâbından, cehennemin fitnesinden, cehennemin azâbından ve zenginlik fitnesinden sana sığınırım. Fakîrliğin fitnesinden de sana sığınırım. el-Mesîhu’d-Deccâl’in fitnesinden de Sana sığınırım. Allah’ım hatâlarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz bir elbiseyi kirlerden temizlediğin gibi kalbimi de hatâlardan temizle. Benimle hatâlarımın arasını, maşrıkla mağribin arasını uzak kıldığın gibi uzak kıl.” (Buhârî, Deavât, 39)

Rabbimizin Kudretine Sığınma Duası

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Ya Rabb! Senin îzzet ve kudretine sığınırım ki, senden başka hiç bir ilâh yoktur. Ve sen ölmezsin. Cin ve insanlar ise ölürler.” (Buhârî, Eymân, 13; Tevhîd, 7; Müslim, Zikr, 68)

Uykudan Kalkınca Okunacak Dua

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- uykudan kalkınca şöyle derlerdi:

Anlamı: “Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah’a hamd olsun. Dönüş fakat O’nadır.” (Buhârî, Deavât, 8)

Yatağa Yatarken Okunacak Dua

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz yatağına vardığında şöyle derlerdi:

Anlamı: “Senin isminle ölür, Senin isminle dirilirim ey Allah’ım!” (Buhârî, Deavât, 8; Müslim, Zikir, 59)

Tuvalete Girerken Okunacak Dua

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz def’i hacete girerlerken:

Anlamı: “Allah’ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım” derlerdi. (Buhârî, Deavât, 54)

Tuvaletten Çıkınca Okunacak Dua

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdular:

Sizden biriniz heladan çıkarken:

Anlamı: «Benden bana eza veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah’a hamd olsun.» desin (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 574; Ali el-Müttakî, IX, 350/26390)

Uyku Arası Uyandığında Okunacak Dua

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

Kim uyku içinde uyandığında:

Anlamı: «Allah’tan başka ilâh yok, yalnız O mevcuttur. Şerîki yoktur. Mülk O’nundur. Hamd de O’na mahsustur ve O, her şeye kâdirdir. Allah’a hamdeder, Allah’ı tesbîh ederim. Allah’tan başka ilâh yok ve Allah en büyüktür, Allah’a dayanmaktan başka kuvvet, kudret yoktur.» dedikten sonra; «Ey Rabbim beni mağfiret et» der yahut duâ ederse icabet olunur; bir de abdest alırsa namazı kabul olunur.(Buhârî, Teheccüd, 21)

Şeytan ve Muzur Şeylerden Sığınma Duası

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden (Yılan, Akrep gibi haşerâttan yahuthud insanın şuûruna halel getirecek olan kâffe-i eşyadan) ve her bir isabet edici gözden Allah’ın tam sözcükleriyle (Kelâmullah ile, tam, kâmil, şâfî ve fâideli olan sözcükleriyle) Allah’a sığınırım.” (Buhârî, Enbiyâ, 10)

Hidayet için Dua

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et, âfiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da âfiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiğin nimetleri bereketli kıl, hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru, kuşkusuz hükmü Sen veriyorsun, Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki Senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz Sen, noksanlıklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın.” (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 945)

Gizli ve Açık Günahlar için Dua

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla.” (Hâkim, De’avât, No: 1880, I, 510; bk. İbn Ebî Şeybe, Dua, 15, No: 29228)

Ahlakın En İyisi için Dua

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah’ım! Bana işlerin ve ahlâkın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlâkın en iyisini fakat sen nasip edersin, kötüsünden de fakat sen alıkoyarsın.” (Heysemî, Ed’ıye, 33, No: 17365)

Temiz Bir Ölüm ve Düzgün Bir Yaşantı için Dua

Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allah’ım! Senden nizami bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan Sana dönebilmeyi istiyorum.” (İbn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29134)

Allah Teâlâ’nın Gazabından Azabına Sığınma Duası

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Anlamı: “Allâh’ım! Sen’in gazâbından Sen’in rızâna sığınırım. İkâbından affına sığınırım! Allâh’ım başka değil, Sen’den yine Sana sığınırım. Sen’i hakkıyla senâ etmekten âcizim. Sen Yüce Zâtını nasıl senâ ettiysen öylesin!” (Müslim, Salât, 222)

Kadir Gecesinde Okumak için Dua

Âişe -radıyallâhu anhâ-, Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’e:

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz de:

Anlamı: “«Allah’ım! Sen fazla affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur.(Tirmizî, Deavât, 84; İbn-i Mâce, Dua, 5)

Yemek Duası

Ebû Ümâme –radıyallahu anh-’den mervîdir ki: Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz yemekten sonra şöylece duâ etmişlerdir:

Yemek Duası Türkçe Okunuşu:

“Elhamdülillahi kesiran dayyiben mübareken fihi ğeyra mekfiyyin velâ müvedde’in velâ müsteğnen a’nhü rabbena.”

Anlamı:Yâ Rabb! Sana, birden fazla ve riya gibi şeylerden uzak ve yümn ü bereketi bulunan, nezd-i ulûhiyyetinde makbul olup merdûd olmayacak derece-i kemâl-i ihlâs üzere ve hiç bir sûrette kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmaya devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıyacağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiyeceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rabbimizsin; yani nîmetin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın.” (Buhârî, Et’ime, 54)

Peygamber Efendimizin (s.a.v) okuduğu diğer yemek duaları için tıklayınız…

DUA İLE İLGİLİ BENZER YAZILAR

    DUALARIN KABUL OLUNACAĞI MEKANLARDUALARIN KABUL EDİLDİĞİ VAKİTLERKİMLERİN DUASI KABUL OLUR?DUA NEDEN KABUL OLUNMAZ?DUALARIN KABUL OLMASI İÇİN ÖN ŞARTLAR VAR MIDIR?PEYGAMBERİMİZİN KABUL OLAN DUASIDUÂLARIN KABUL EDİLDİĞİ 5 GECEDUA’NIN KABUL OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIZ?

KUR’AN’DA GEÇEN DUALAR

Kur’an’da Geçen Dualar

DUASI KABUL OLANLAR – DUANIN KABUL OLDUGU YER VE VAKİTLER

Kur’an’da Geçen Dualar

EN ETKİLİ DUALAR NELERDİR?

Kur’an’da Geçen Dualar

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın