Dualar ve Zikirler

Kur’an’da Geçen Dualar

Kur’an’da Geçen Dualar

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kur’an’da Geçen Dualar ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kur’an’da Geçen Dualar başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kur’an’da Geçen Dualar ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen Allah Teâlanın bize öğrettiği duaları istifadenize paylaşıyoruz.
Hadislerde geçen dualar için tıklayınız….

Fatiha Sûresi 1-5. Ayetler

kurandua0

Okunuşu: “Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Lakin sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Bakara Sûresi: 67. Âyet

kurandua1

Okunuşu: “…Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn.”

Anlamı: “…Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.”

Bakara Sûresi: 127. Âyet

kurandua2

Okunuşu: “Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.”

Bakara Sûresi: 128. Âyet

kurandua3

“Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan fakat sensin.”

Bakara Sûresi: 201. Âyet

kurandua4

Okunuşu: “…Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bize dünya çapında da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”

Bakara Sûresi: 250. Âyet

kurandua5

Okunuşu: “…Rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.”

Bakara Sûresi: 286. Âyet

kurandua6

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tü’âhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ, Rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehu ‘alelleziyne min kablinâ, Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî, va’fü ‘annâ vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fansurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Unutursak yahut hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”

Âl-i İmrân Sûresi: 8. Âyet

kurandua7

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb.”

Anlamı: “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen fazla bahşedensin.”

Ârâf Sûresi: 47. Âyet

kurandua18

Okunuşu: “…Rabbenâ lâ tec’alnâ ma’al kavmiz zâlimiyn.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile birlikte bulundurma!”

Ârâf Sûresi: 126. Âyet

kurandua19

Okunuşu: “…Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ müslimiyn.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.”

Ârâf Sûresi: 155 . Âyet

kurandua21

Okunuşu: “…Ente veliyyunâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul gâfirîn.”

Anlamı: “…Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!”

Ârâf Sûresi: 156 . Âyet

kurandua22

Okunuşu: “Vektub lenâ fî hâzihid dunyâ haseneten ve fîl âhırati innâ hudnâ ileyk…”

Ayrıca Bakınız.  Deccal'in Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dua (Arapça-Türkçe-Anlamı)

Anlamı: “Bize, bu dünya çapında da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük…”

Yûnus Sûresi: 85. Âyet

kurandua20

Okunuşu: “Fe kâlû alâllâhi tevekkelnâ, rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn.”

Anlamı: “Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!”

Hud Sûresi: 41. Âyet (Gemiye Binince Okunacak)

kurandua51

Okunuşu: “…Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ, inne rabbî le gafûrun rahîm.”

Anlamı: “…O’nun yürümesi ve durması Allah’ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder.”

Hud Sûresi: 47. Âyet

kurandua23

Okunuşu: “Rabbi innî eûzu bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn.”

Anlamı: “…Rabbim! Şüphesiz ben senden ile ilgili bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, kuşkusuz ziyana uğrayanlardan olurum.”

Hud Sûresi: 88. Âyet

kurandua24

Okunuşu: “…Ve mâ tevfîkî illâ billâh(billâhi), aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb.”

Anlamı: “…Başarım fakat Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve fakat O’na döneceğim”

Yusuf Sûresi: 101. Âyet

kurandua25

Okunuşu: “…Teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn.”

Anlamı: “…(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler arasına kat!”

İbrahim Sûresi: 40. Âyet

kurandua27

Okunuşu: “Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!”

İbrahim Sûresi: 41. Âyet

kurandua28

Okunuşu: “Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!”

İsrâ Sûresi: 24. Âyet

kurandua29

Okunuşu: “…Rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.”

Anlamı: “…Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!”

İsrâ Sûresi: 80. Âyet

kurandua30

Okunuşu: “…Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.”

Anlamı: “…Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana aracılığıyla, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

Kehf Sûresi: 10. Âyet

kurandua31

Okunuşu: “…Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

Kehf Sûresi: 24. Âyet

kurandua32

Okunuşu: “…Asâ en yehdiyeni rabbî li akrabe min hâzâ raşedâ.”

Anlamı: “…Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır.”

Tâhâ Sûresi: 25-28. Âyetler

kurandua33

Okunuşu: “…Rabbişrah lî sadrî. Ve yessir lî emrî. Vahlul ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî.”

Anlamı: “…Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.”

Tâhâ Sûresi: 114. Âyet

kurandua34

Okunuşu: “…Rabbi zidnî ılmâ.”

Anlamı: “…Rabbim, ilmimi artır.”

Enbiyâ Sûresi: 83. Âyet

kurandua35

Okunuşu: “…Ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn.”

Anlamı: “…Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.”

Enbiyâ Sûresi: 89. Âyet

kurandua36

Okunuşu: “…Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.”

Anlamı: “…Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.”

Müminun Sûresi: 26. Âyet

kurandua37

Okunuşu: “…Rabbinsurnî bimâ kezzebûni.”

Anlamı: “…Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!”

Müminun Sûresi: 29. Âyet

kurandua38

Okunuşu: “…Rabbi enzilnî munzelen mubâraken ve ente hayrul munzilîn.”

Ayrıca Bakınız.  Konaklama Duası

Anlamı: “…Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.”

Müminun Sûresi: 97-98. Âyetler

kurandua39

Okunuşu: “…Rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûni.”

Anlamı: “…Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

Müminun Sûresi: 109. Âyet

kurandua40

Okunuşu: “…Rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

Furkan Sûresi: 65. Âyet

kurandua41

Okunuşu: “..Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli olarak bir helaktir!”

Furkan Sûresi: 74. Âyet

kurandua42

Okunuşu: “..Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”

Şuara Sûresi: 83-85. Âyetler

kurandua43

Okunuşu: “Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn. Vec’al lî lisâne sıdkın fîl âhırîn. Vec’alnî min veraseti cennetin naîm.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.”

Neml Sûresi: 19. Âyet

kurandua44

Okunuşu: “…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn.”

Anlamı: “…Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı bulunacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”

Kasas Sûresi: 16. Âyet

kurandua45

Okunuşu: “…Rabbi innî zalemtu nefsî fagfirlî…”

Anlamı: “… Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla…”

Kasas Sûresi: 21. Âyet

kurandua46

Okunuşu: “…Rabbi neccinî minel kavmiz zâlimîn.”

Anlamı: “… Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.”

Kasas Sûresi: 24. Âyet

kurandua47

Okunuşu: “…Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr.”

Anlamı: “…Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.”

Saffat Sûresi: 100. Âyet

kurandua48

Okunuşu: “…Rabbi heb lî mines sâlihîn.”

“Ey Rabbim! Bana sâlihlerden (bir oğul) ihsan et!”

Mümin Sûresi: 7-8. Âyetler

kurandua49

Okunuşu: “…Rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm. Rabbenâ ve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzul hakîm.”

Anlamı: “… Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin!”

Zuhruf Sûresi: 13-14. Âyetler (Bir Araca/Binite Binince Okunacak Duâ)

kurandua50

Okunuşu: “…Subhânellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn.”

Anlamı: “…Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.”

Ahkaf Sûresi: 15. Âyet

kurandua52

Okunuşu: “…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.”

Anlamı: “…Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı bulunacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve tabi ki ki ben müslümanlardanım.”

Ayrıca Bakınız.  Nikah Tazeleme Duası

Haşr Sûresi: 10. Âyet

kurandua53

Okunuşu: “..Rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninâllezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen fazla şefkatli, çok merhametlisin!”

Mümtehine Sûresi: 4-5. Âyetler

kurandua54

Okunuşu: “..Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr. Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Lakin sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de fakat sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, fakat sensin.”

Tahrim Sûresi: 8. Âyet

kurandua55

Okunuşu: “…Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey’in kadîr.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.”

Kalem Sûresi: 51-52. Âyetler (Nazar Duası)

kurandua56

Okunuşu: “Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.”

Anlamı: “O inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) işittikleri zaman, hemen hemen seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) «Hiç şüphe yok o bir delidir» derler. Oysa o (Kur’an), âlemler için fakat bir öğüttür.”

Nuh Sûresi: 28. Âyet

kurandua57

Okunuşu: “Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ.”

Anlamı: “Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de fakat helâkini arttır.”

Âl-i İmran Suresi: 38. Ayet

Okunuşu: “Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(duâi).”

Anlamı: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.” 

A’raf Suresi: 23. Ayet

Okunuşu:“…Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.” 

Şifa Âyetleri (Hastalara Okunacak Dualar)

sifaayetleri

Okunuşu: “…Ve yeşfi sudûre kavmin mu’minîn.”

Anlamı: “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

Okunuşu: “…Ve şifâun limâ fîs sudûr…”

Anlamı: “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır…” (Yûnus, 57)

Okunuşu: “…Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs…”

Anlamı: “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ mevcuttur…” (en-Nahl, 69)

Okunuşu: “Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîn…”

Anlamı: “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Okunuşu: “Ve izâ maridtu fe huve yeşfîn.”

Anlamı: “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Okunuşu: “…Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâ’…”

Anlamı: “…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

HADİSLERDE GEÇEN DUALAR

Hadislerde Geçen Dualar

PEYGAMBER DUALARI

Hadislerde Geçen Dualar

MÜBAREK GÜN VE GECELERDE YAPILACAK İBADETLER

Hadislerde Geçen Dualar

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın