İslam

Namaz Surelerinin Sırası ile Okunuşu

Namaz Surelerinin Sırası ile Okunuşu

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Namaz ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Namaz başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Namaz ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Namaz kılarken en fazla okunan sureler nelerdir? Namaz surelerinin okunuşu, namaz surelerinin anlamı, namaz surelerinin sırası ile okunuşu.

Namaz sureleri:

  Fatiha Suresi Ayet-el KürsiFil SuresiKureyş SuresiMaun SuresiKevser Suresi Kafirun Suresi Nasr Suresi Tebbet Suresi İhlâs SuresiFelak Suresi Nas Suresi

FATİHA SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Fatiha Suresinin Arapçası:


  Fatiha Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Elhamdülillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

  Fatiha Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Lakin sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.”

  Fatiha Suresi Dinle

FİL SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Fil Suresinin Arapçası:

  Fil Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.”

  Fil Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylelikle Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.”

  Fil Sûresi Dinle

KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Kureyş Suresinin Arapçası:

  Kureyş Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.”

  Kureyş Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.”

  Kureyş Sûresi Dinle

MAUN SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Maun Suresinin Arapçası:


  Maun Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.”

  Maun Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar.”

  Mâun Sûresi Dinle

KEVSER SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Kevser Suresinin Arapça:


  Kevser Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”

  Kevser Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

(Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, kuşkusuz sana hınç besleyendir.”

  Kevser Sûresi Dinle

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Kafirun Suresinin Arapçası:

  Kafirun Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.”

  Kafirun Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

(Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

  Kâfirûn Sûresi Dinle

NASR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Nasr Suresinin Arapçası:

  Nasr Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.”

  Nasr Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de bireylerin bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.”

  Nasr Sûresi Dinle

TEBBET SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Tebbet Suresinin Arapçası:

  Tebbet Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.”

  Tebbet Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).”

  Tebbet Sûresi Dinle

İHLAS SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  İhlas Suresinin Arapçası:

  İhlas Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

  İhlas Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”

  İhlas Sûresi Dinle

FELAK SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Felak Suresinin Arapçası:

  Felak Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul e’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

  Felak Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç birinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”

  Felak Sûresi Dinle

NAS SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Nas Suresinin Arapçası:

  Nas Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul e’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.”

  Nas Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden bireylerin Rabbine, bireylerin Melikine (mutlak sahip ve hakimine) bireylerin İlâhına sığınırım!”

  Nas Sûresi Dinle

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Detaylı bilgi için tıklayınız)

  Ayetel Kürsinin Arapçası:

  Ayetel Kürsinin Okunuşu:

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

  Ayetel Kürsinin Anlamı:

“O’ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.”

  Ayet-el Kürsi Dinle

FATİH ÇOLLAK NAMAZ SURELERİ (TEK PARÇA)

5 VAKİT NAMAZIN HİKMETİ VE FAZİLETİ

NAMAZ NASIL KILINIR?

Namaz Nasıl Kılınır?

EZAN DUASI ANLAMI, OKUNUŞU VE YAZILIŞI

Namaz Nasıl Kılınır?

ETTEHİYYATÜ DUASI

Namaz Nasıl Kılınır?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Necasetten Taharet Nedir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın