Bilgi Kervanı

Kadir Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu | Kadir Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı ve Diyanet tefsiri

Kadir Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu | Kadir Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı ve Diyanet tefsiri, Sureler ve ayetler bölümümüzde bu kez Kadir Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu | Kadir Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı ve Diyanet tefsiri başlığı altında bilgiler vermeye çalıştık, Kadir Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu | Kadir Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı ve Diyanet tefsiri ile alakalı tüm detaylar yazımızda..

Kadir Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu | Kadir Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı ve Diyanet tefsiri

Kadir Suresi okunuşu ve Türkçe meali çevredeki insanlar aracılığıyla araştırma konusu olmaya sürdürmekte. Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi bu gece eda edilecek. Binlerce müslüman Kadir Gecesi sebebiyle bu geceyi ibadet ile geçirecek. Kılınacak olan farz namazların bunun yanında bu nafile namazlar ve kaza namazları da eda edilecek. Kuran-ı Kerim’de Kadir Gecesi’nden sözü edilen sure olan Kadir Suresi hususunda araştırmalar sürdürmekte. Kadir Suresinde Kadir Gecesi önemi ve faziletinden bahsedilir.

Kadir Suresi Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresinin Anlamı, Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR SURESİ TEFSİRİ

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, mühim ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği açıklanmıştır. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği hususunda farklı görüşler mevcuttur. Bunun yanında, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen, Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bundan dolayı Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesinlikle bildirilmemesi, bireylerin o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı neden ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Müfessirler, “Biz onu Kadir gecesinde indirdik” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “o” zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği hususunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. “Biz onu indirdik” ifadesinden, “tamamını indirdik” yahut “indirmeye başladık” mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette “peyderpey indirdik” manasına gelen nezzelnâ yerine “indirdik” manasına gelen enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur’an-ı Kerîm’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona “leyletü’l-Kadr” adı verilmiştir (M. Sait Özervarlı, “Kadr Sûresi”, DİA, XXIV, 140-141).

Ayrıca Bakınız.  Fare ile Deve Kıssası

“Bilir misin nedir Kadir gecesi?” meâlindeki 2. âyete yanıt veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân 44/3-4).

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim bir çok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın