Dualar ve Zikirler

En Güzel Salavatlar

En Güzel Salavatlar

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için En Güzel Salavatlar ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. En Güzel Salavatlar başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın En Güzel Salavatlar ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir? Salavat getirmenin fazileti nedir? Peygamberimizin (s.a.v) öğrettiği salavat hangisidir? Allah dostlarının sürekli olarak okudukları, önerdikleri en etkili, tesirli ve en güzel salavatlar hangileridir? Okunması önerilen en güzel salavatlar…

Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ismi zikredildiğinde yapılan duâ demektir.

Âyet-i kerimede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

“Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484)

Sizler için bir araya getirdiklarımız:

  Salavat Nedir, Nasıl Getirilir?Salâvat-ı Şerifelerden Seçmeler

   Salât-ı Ümmiye, Salât-ı Kemâliye, Salât-ı Kutbiyye, Salât-ı Fatih Salât-ı Tefriciye,
   Salât-ı Münciye, Kısa Salât-û Selamlar

  Şifa SalavatıPeygamberimizin Öğrettiği SalavatPeygamberimizi Rüyada Görmek İçin Okunan Salavatİmanlı ve Hayırlı Bir Ölüm İçin Okunması Tavsiye Edilen SalâvatAbdulkâdir Geylânî Hazretlerinin Okuduğu Salavatİmam Şafii Hazretleri’nin Okuduğu SalavatMevlana Halidi Bağdadi’nin Okuduğu SalavatMuhyiddin İbnü’l-Arabi Hazretlerinin SalavatıNakşibend Hazretlerinin Okuduğu SalavatHazret-i Ali Efendimizin Okuduğu SalavatAllah Dostlarının Okuduğu Diğer Salavatlar

   Ahmed el Bedevi Hazretlerinin Okuduğu SalavatSeyyid Ali Hemedani Hazretlerinin SalavatıMuhammed B. Ebi’l-Mevâhib Eş-Şâzelî’nin Okuduğu Salavatİmam Ravvas Hazretleri’nin Okuduğu SalavatAbdüsselâm B. Meşîş’in Okuduğu SalavatMuhammed El-Budeyri Hazretlerinin Okuduğu SalavatAhmed Bin Musa Hazretlerinin Okuduğu SalavatEmîr Seyyid Ali Hemedânî Hazretlerinin Okuduğu SalavatAhmet Er-Rufâî Hazretlerinin Okuduğu SalavatAli Vefa Hazretlerinin Okuduğu SalavatAbdulgani En Nablusi Hazretleri’nin Okuduğu SalavatMustafa El Bekri Hazretleri’nin SalavatıAhmed Bin İdrîs Hazretlerinin Okuduğu Salavatİbn Ataullah İskenderi’nin Okuduğu SalavatHasan Basri Hazretlerinin Salavatıİmâm Nevevî’nin Okuduğu Salavatİbrahim Desuki Hazretlerinin SalavatıEmir Buhari Hazretlerinin Salavatıİbrahim Bin Edhem Hazretlerinin Okuduğu SalavatAbdullah Bin Mesut’un (r.a) Okuduğu Salavat

  Salavat Getirmenin ÖnemiSalavat-ı Şerife Hakkında Ayet ve HadislerSalavât-ı Şerife Okumanın Fazileti

BENZER SALAVATLAR

  ŞİFA SALAVATIPEYGAMBERİMİZİN ÖĞRETTİĞİ SALAVATPEYGAMBERİMİZİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN OKUNAN SALAVATİMANLI VE HAYIRLI BİR ÖLÜM İÇİN SALÂVATABDULKÂDİR GEYLÂNÎ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVATİMAM ŞAFİİ HAZRETLERİ’NİN OKUDUĞU SALAVATMEVLANA HALİDİ BAĞDADİ’NİN OKUDUĞU SALAVATMUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABİ HAZRETLERİNİN SALAVATIHAZRET-İ ALİ EFENDİMİZİN OKUDUĞU SALAVATNAKŞİBEND HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT

ALLAH DOSTLARININ OKUDUĞU DİĞER SALAVATLAR

  AHMED EL BEDEVİ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVATSEYYİD ALİ HEMEDANİ HAZRETLERİNİN SALAVATIMUHAMMED B. EBİ’L-MEVÂHİB EŞ-ŞÂZELÎ’NİN OKUDUĞU SALAVATİMAM RAVVAS HAZRETLERİ’NİN OKUDUĞU SALAVATABDÜSSELÂM B. MEŞÎŞ’İN OKUDUĞU SALAVATMUHAMMED EL-BUDEYRİ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVATAHMED BİN MUSA HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVATEMÎR SEYYİD ALİ HEMEDÂNÎ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVATAHMET ER-RUFÂÎ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVATALİ VEFA HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVATABDULGANİ EN NABLUSİ HAZRETLERİ’NİN OKUDUĞU SALAVATMUSTAFA EL BEKRİ HAZRETLERİ’NİN SALAVATIAHMED BİN İDRÎS HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVATİBN ATAULLAH İSKENDERİ’NİN OKUDUĞU SALAVATHASAN BASRİ HAZRETLERİNİN SALAVATIİMÂM NEVEVÎ’NİN OKUDUĞU SALAVATİBRAHİM DESUKİ HAZRETLERİNİN SALAVATIEMİR BUHARİ HAZRETLERİNİN SALAVATIİBRAHİM BİN EDHEM HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVATABDULLAH BİN MESUT’UN (R.A.) OKUDUĞU SALAVAT
  SALAVAT-I ŞERİFE HAKKINDA AYET VE HADİSLERSALAVÂT-I ŞERİFE OKUMANIN FAZİLETİSALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Salavat Nedir, Nasıl Getirilir?

SALÂVAT-I ŞERİFELERDEN SEÇMELER

Salavat Nedir, Nasıl Getirilir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Duanın İnsan Hayatına Tesiri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın